Потребителски функции (C.Fn)

Задаване на потребителски функции

 1. Изберете [Set-up: Custom Functions(C.Fn)/Set-up: Потребителски функции (C.Fn)].

 2. Изберете номер на потребителска функция.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете номера на потребителската функция за конфигуриране (1), и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • В долната част на екрана (2), под съответните номера на потребителските функции са показани техните текущи настройки.
 3. Променете настройката според вашите желания.

  • Изберете настройка.
  • За да настроите друга потребителска функция, повторете стъпки 2–3.

Забележка

 • За да инициализирате всички настройки на потребителски функции, които сте задали (с изключение на [Custom Controls/Потребителски контроли]), изберете [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата] и задайте [Custom Functions(C.Fn)/Потребителски функции (C.Fn)] в [Other settings/Други настройки].

Потребителски функции

Setting disabled (do not work) Оцветяването в сиво показва, че потребителската функция не се прилага за това заснемане на снимки или запис на видео. (Настройките нямат ефект.)

Настройки на потребителски функции

Потребителските функции са разделени на две групи по тип функция: C.Fn I: Експонация и C.Fn II: Други.

C.Fn I: Експонация

C.Fn 1: ISO expansion/Разширен диапазон на ISO чувствителност

Прави опцията “H” (еквивалент на ISO 25600) достъпна за задаване на ISO чувствителност. Имайте предвид, че разширени стойности за ISO светлочувствителност (H) не са достъпни, когато [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е с настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].

 • 0:Disable/0:Забранено
 • 1:Enable/1:Разрешено

C.Fn 2: Safety shift/Защитна корекция на програмата

Можете да снимате с автоматична корекция на скоростта на затвора и отвора на диафрагмата, за да постигнете стандартна експонация, ако постигането на стандартна експонация не е възможно при зададените настройки за скорост на затвора и отвор на диафрагмата в режим Tv или Av.

 • 0:Disable/0:Забранено
 • 1:Enable/1:Разрешено

C.Fn II: Други

C.Fn 3: Custom Controls/Потребителски контроли

Можете да присъедините често използвани функции към бутоните на фотоапарата, които са ви най-удобни за използване.

 1. Изберете бутон или селектор на фотоапарата.

 2. Изберете функция за присъединяване.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да я зададете.

Забележка

 • В екрана на стъпка 1 можете да натиснете бутона INFO, за да възстановите фабричните настройки на потребителските контроли. [Custom Controls/Потребителски контроли] не се инициализират дори ако сте избрали [Reset camera/Инициализиране на фотоапарата] и сте задали [Custom Functions(C.Fn)/Потребителски функции (C.Fn)] в [Other settings/Други настройки].

Функции, достъпни за контролите на фотоапарата

 • AF

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press AE lock button Movie shooting button Exposure comp. button Drive mode button ISO speed setting button Flash button
Metering and AF start/Измерване и стартиране на AF
AF stop/AF стоп
Set AF point to center/Позициониране на AF точката в центъра
One-Shot AF Servo AF/AF при единичен кадър Следящ AF
AF method/AF метод
Eye detection/Разпознаване на очи
Subject to track selection/Избор на обект за проследяване
 • MF

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press AE lock button Movie shooting button Exposure comp. button Drive mode button ISO speed setting button Flash button
Manual focus/Ръчно фокусиране
Peaking/Подчертаване на контури
 • Експонация

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press AE lock button Movie shooting button Exposure comp. button Drive mode button ISO speed setting button Flash button
Metering start/Стартиране на меренето
AE lock/AE фиксиране
AE lock (while button pressed)/AE фиксиране (докато е натиснат бутона)
AE lock/FE lock/AE фиксиране/FE фиксиране
Exposure compensation/Компенсация на експонацията
Set ISO speed/Задаване на ISO
Metering mode/Режим на измерване
Flash function settings/Настройки на функцията на светкавицата
Flash firing/Задействане на светкавицата
FE lock/FE фиксиране
 • Видео

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press AE lock button Movie shooting button Exposure comp. button Drive mode button ISO speed setting button Flash button
Movie recording/Запис на видео
Pause Movie Servo AF/Пауза на „Следящ AF за видео“
 • Изображение

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press AE lock button Movie shooting button Exposure comp. button Drive mode button ISO speed setting button Flash button
Image quality/Качество на изображението
One-touch image quality setting/Качество на изображението с едно натискане на бутон
One-touch image quality (hold)/Качество на изображението с едно натискане на бутон (задържане)
Still img aspect ratio/Съотношение на изображението за снимки
Auto Lighting Optimizer/Автоматично оптимизиране на осветеността
White balance/Баланс на бялото
Picture Style/Стил на снимката
 • Операция

●: Фабричната настройка ○: Достъпна за персонализиране
Функция Shutter button half-press AE lock button Movie shooting button Exposure comp. button Drive mode button ISO speed setting button Flash button
Depth-of-field preview Depth-of-field preview/Преглед на дълбочината на рязкост
Magnify/Увеличаване
Image replay/Възпроизвеждане на изображение
Magnify images during playback/Увеличаване на изображения по време на възпроизвеждане
Menu display/Извеждане на менюто
Drive mode/Метод на снимане
Select folder/Избор на папка
Create folder/Създаване на папка
Maximize screen brightness (temp)/Максимална яркост на екрана (временно)
Display off/Изкл. дисплей
Switch between VF/screen/Превключване между визьор/екран
Eco mode/Еко режим
Wi-Fi/Bluetooth connection/Wi-Fi/Bluetooth връзка
No function (disabled)/Без функция (забранено)

C.Fn 4: Release shutter w/o lens/Освобождаване на затвора без обектив

Можете да зададете дали е възможно да се заснемат снимки или видео без монтиран към фотоапарата обектив.

 • 0:Disable/0:Забранено
 • 1:Enable/1:Разрешено

C.Fn 5: Retract lens on power off/Прибиране на обектива при изключване

Можете да зададете настройка за автоматично прибиране на STM обективи със зъбен механизъм (например RF35mm F1.8 Macro IS STM) при поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off.

 • 0:Enable/0:Разрешено

 • 1:Disable/1:Забранено

Внимание

 • Обективът няма да се прибере, независимо от зададената настройка за функцията за автоматично изключване.
 • Преди да свалите обектива, уверете се, че той е прибиран.

Забележка

 • Ако е зададена настройка [0:Enable/0:Разрешено], тази функция работи независимо от позицията на превключвателя за режима на фокуса на обектива (AF или MF).