Монтиране и демонтиране на обективи RF/RF-S

Внимание

 • Не поглеждайте директно към слънцето през който и да е обектив. В противен случай може да увредите зрението си.
 • Когато монтирате или демонтирате обектива, поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power off.
 • Ако предната част (пръстена за фокусиране) на обектива се върти по време на автоматично фокусиране, не докосвайте въртящата се част.

Съвети за предпазване на обектива от петна и прах

 • Когато сменяте обектива, направете го бързо и на място с минимално количество прах.
 • Когато съхранявате фотоапарата без монтиран обектив, винаги поставяйте капачката на тялото на фотоапарата.
 • Отстранявайте нечистотиите и прахта от капачката на тялото на фотоапарата, преди да я поставите.

Монтиране на обектив

 1. Свалете капачките.

  • Свалете задната капачка на обектива (1) и капачката на тялото на фотоапарата (2), като ги завъртите, както е показано чрез стрелките.
 2. Монтирайте обектива.

  • Подравнете червената маркировка на обектива с червената маркировка на фотоапарата и завъртете обектива в указаната със стрелка посока, докато се фиксира.
 3. Задайте режим на фокусиране AF.

  • AF е съкращение за Autofocus (Автоматично фокусиране).
  • MF е съкращение за Manual Focus (ръчно фокусиране). Автоматичното фокусиране е деактивирано.
  • За RF обективи без превключвател за режим на фокуса

   Задайте за [Shooting: Focus mode/Shooting: Режим на фокуса] настройка [AF].

   Забележка

   • Функцията не е достъпна в режим или .
  • За RF обективи с превключвател за режим на фокуса

   Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция AF. Тъй като настройката на обектива е с приоритет, настройката на фотоапарата няма ефект.

 4. Свалете предната капачка на обектива.

Демонтиране на обектива

 • Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на обектива и завъртете обектива в указаната със стрелка посока.

  • Въртете обектива, докато спре, и след това го свалете.
  • Поставете задната капачка на сваления обектив.