Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем с фотоапарата, първо прочетете тези указания за отстраняване на неизправности. Ако тези инструкции за отстраняване на неизправности не решат проблема, отнесете фотоапарата в най-близкия сервизен център на Canon.

Неизправности, свързани със захранването

Батериите не се зареждат чрез зарядното устройство.

 • Не използвайте батерии, различни от оригиналната батерия LP-E17 на Canon.
 • В случай на проблеми със зареждането или зарядното устройство вижте Зареждане на батерията.

Индикаторът на зарядното устройство мига.

 • Мигането на индикатора в оранжево показва, че системата за защита е прекратила зареждането, защото (1) има проблем със зарядното устройство или батерията или (2) комуникацията с батерия, която не е на Canon, не се е осъществила. В случай (1) изключете зарядното устройство, извадете батерията и я поставете обратно и изчакайте няколко минути, преди да включите отново зарядното устройство. Ако все още има проблем, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon.

Фотоапаратът не се включва дори когато превключвателят на захранването е в позиция Power on.

 • Проверете дали батерията е поставена правилно във фотоапарата ().
 • Уверете се, че капакът на гнездото за картата/батерията е затворен ().
 • Заредете батерията ().

Индикаторът за достъп свети или мига дори когато превключвателят на захранването е в позиция Power off.

 • Ако сте изключили захранването по време на запаметяване на изображение в картата, индикаторът за достъп ще продължи да свети или мига още няколко секунди. Когато запаметяването на изображението завърши, захранването ще се изключи автоматично.

Извежда се съобщението [Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo?/Грешка в комуникацията с батерията. Притежава ли тази батерия/батерии логото на Canon?].

 • Не използвайте батерии, различни от оригиналната батерия LP-E17 на Canon.
 • Извадете и поставете батерията отново ().
 • Ако електрическите контакти са замърсени, използвайте мека кърпа, за да ги почистите.

Батерията се изтощава бързо.

 • Използвайте напълно заредена батерия ().
 • Капацитетът на батерията може да е понижен. Ако животът на на батерията е изтекъл, сменете батерията с нова.
 • Възможният брой снимки ще се намали при изпълняване на следните операции:

  • Натискане на спусъка наполовина за продължителен период от време
  • Често активиране на функцията за автоматично фокусиране без заснемане на снимка.
  • Използване на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) на обектива
  • Използване на функциите за безжична комуникация

Фотоапаратът се самоизключва.

 • Активирана е функцията за автоматично изключване. За да деактивирате функцията за автоматично изключване, задайте за [Auto power off/Автоматично изключване] в [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия] настройка [Disable/Забранено] ().
 • Дори когато [Auto power off/Автоматично изключване] е с настройка [Disable/Забранено], дисплеят и визьорът ще се изключат, след като фотоапаратът е бил оставен в покой за интервала, зададен за [Display off/Изкл. дисплей] или [Viewfinder off/Изкл. визьор] (въпреки че фотоапаратът ще остане включен).
 • Задайте за [Set-up: Eco mode/Set-up: Еко режим] настройка [Off/Изкл].

Неизправности, свързани със снимането

Обективът не може да бъде монтиран.

 • За да монтирате обективи EF или EF-S, ви е необходим адаптер. Фотоапаратът не може да се използва с EF-M обектив ().

Не могат да бъдат заснемани или записвани изображения.

 • Проверете дали картата е поставена правилно ().
 • Плъзнете ключето за защита от изтриване на картата в позиция Запис/Изтриване ().
 • Ако картата е пълна, заменете я с друга карта или изтрийте ненужните изображения, за да освободите памет (, ).
 • Снимането не е възможно, ако AF точката се оцвети в оранжево, когато се опитате да фокусирате. Натиснете отново спусъка наполовина, за да фокусирате отново автоматично, или фокусирайте ръчно (, ).

Картата не може да бъде използвана.

При поставяне на картата в друг фотоапарат на екрана се извежда съобщение за грешка.

 • Тъй като SDHC картите се форматират в exFAT, това означава, че ако форматирате карта чрез този фотоапарат и след това я поставите в друг фотоапарат, може да се изведе съобщение за грешка и картата да стане неизползваема.

Изображението не е на фокус или е размазано.

 • Задайте режим на фокусиране [AF] ().
 • Натиснете спусъка внимателно, за да предотвратите заклащане на фотоапарата ().
 • Ако обективът притежава Image Stabilizer (стабилизатор на образа), поставете превключвателя на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция Power on.
 • В условия на ниска осветеност скоростта на затвора може да стане много ниска. Използвайте по-висока скорост на затвора (), задайте по-висока ISO светлочувствителност (), снимайте със светкавица () или монтирайте фотоапарата на статив.
 • Вижте Минимизиране на размазването на снимки.

Не мога да фиксирам фокуса и да прекомпозирам снимката.

 • Задайте "AF при единичен кадър" за AF функция (). Снимането с фиксиран фокус не е възможно в режим "Следящ AF" ().

Честотата на заснемане на серия от снимки е ниска.

 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали в зависимост от фактори, като ниво на батерията, околна температура, редуциране на пулсациите на светлината, скорост на затвора, отвор на диафрагмата, условия на обекта, яркост, AF функция, тип на обектива, използване на светкавица, настройки за снимане и др. За подробности вижте Метод на снимане или Максимален брой снимки в серия (приблиз.).

Максималният брой снимки в серия е понижен.

Дори след като сменя картата, показаният максимален брой снимки в серия не се променя.

 • Приблизителният максимален брой снимки в серия, показан във визьора, не се променя, когато смените картата, дори тя да е от високоскоростен тип. Максималният брой снимки в серия, посочен в Максимален брой снимки в серия (приблиз.), е измерен чрез стандартната тестова карта на Canon, а действителният максимален брой снимки в серия е по-голям за карти с по-висока скорост на запис. Поради тази причина изчисленият максимален брой снимки в серия може да се различава от действителния максимален брой снимки в серия.

Настройка ISO 100 не може да бъде зададена за заснемане на снимки.

 • Минималната стойност на диапазона за ISO светлочувствителността е ISO 200, когато за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е зададена настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].

Разширени стойности за ISO светлочувствителност не могат да бъдат избирани при заснемане на снимки.

 • Проверете настройката за [ISO speed/ISO чувствителност] в менюто [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност].
 • Разширени стойности за ISO светлочувствителност (H) не са достъпни, когато [: Highlight tone priority/: Приоритет на светлите тонове] е с настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено] дори когато [ISO expansion/Разширен диапазон на ISO чувствителност] е с настройка [1:On/1:Вкл] в [: Custom Functions(C.Fn)/: Потребителски функции (C.Fn)].

Дори да намалявам компенсацията на експонацията, изображението изглежда ярко.

 • Задайте за [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] настройка [Disable/Забранено] (). Когато е зададена настройка [Low/Ниско], [Standard/Стандартно] или [High/Високо], дори ако намалите компенсацията на експонацията или компенсацията на експонацията на светкавицата, изображението може да остане ярко.

Не мога да задавам компенсация на експонацията при едновременно зададени ръчна експонация и ISO Авто.

Не всички опции за корекция на изкривяванията на обектива са изведени в менюто.

 • Въпреки, че функциите [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] и [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се показват, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Enable/Разрешено], и двете функции се прилагат с настройка [Enable/Разрешено] при снимане.
 • При запис на видео опциите [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] или [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извеждат.

Използването на светкавица в режим Av или P понижава скоростта на затвора.

 • Задайте за [Slow synchro/Синхронизация с ниска скорост на затвора] във [Shooting: Flash control/Shooting: Контрол на светкавицата] настройка [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60s авто] или [1/250 sec. (fixed)/1/250 s (фиксирана)] ().

Вградената светкавица не се задейства.

 • Снимането със светкавица може да бъде временно деактивирано, за да се предпази главата на светкавицата, ако вградената светкавица е била задействана често.

Външната светкавица Speedlite не се задейства.

 • Уверете се, че външната светкавица е монтирана стабилно към фотоапарата.

Светкавицата Speedlite винаги се задейства с пълна мощност.

 • Светкавици, различни от серията EL/EX Speedlite, използвани в режим на автоматично управление, ще се задействат винаги с пълна мощност ().
 • Светкавицата винаги ще се задейства с пълна мощност, когато [Flash metering mode/Режим за измерване на експонацията на светкавицата] в настройките на потребителските функции на външната светкавица е с настройка [1:TTL] (автоматична светкавица) ().

Не може да бъде зададена компенсация на експонацията на външна светкавица.

 • Ако функцията за компенсация на експонацията на светкавицата е настроена чрез външната Speedlite светкавица, тя не може да бъде настроена чрез фотоапарата. Когато функцията за компенсация на експонацията на светкавицата Speedlite е отменена (с настройка 0), компенсацията на експонацията на светкавицата може да бъде зададена чрез фотоапарата.

Синхронизация с висока скорост на затвора не е достъпна в режим Av.

 • Задайте за [Slow synchro/Синхронизация с ниска скорост на затвора] във [Shooting: Flash control/Shooting: Контрол на светкавицата] настройка, различна от [1/250 sec. (fixed)/1/250 s (фиксирана)] ().

Не е достъпно снимане с дистанционно управление.

 • При заснемане на снимки, задайте за метод на снимане настройка 10-sec. self-timer/remote control или 2-sec. self-timer/remote control (). При запис на видео задайте за [Shooting: Remote control/Shooting: Дистанционно управление] настройка [Enable/Разрешено] ().
 • Проверете позицията на таймера на контролера за дистанционно управление.
 • Ако използвате безжично дистанционно управление BR-E1, вижте Безжично дистанционно управление BR-E1.
 • Относно използването на дистанционно управление при заснемане на видео от последователни кадри вижте Видео от последователни кадри.

По време на заснемане на снимки се извежда бял символ [Temperature warning white] или червен символ [Temperature warning red].

 • Той показва, че вътрешната температура на фотоапарата е висока. Качеството на заснетите изображения може да е по-лошо, когато е изведен белият символ [Temperature warning white]. Червеният символ [Temperature warning red] означава, че снимането скоро ще спре автоматично ().

Червен символ [Temperature warning red] се извежда по време на запис на видео.

 • Той показва, че вътрешната температура на фотоапарата е висока. Червеният символ [Temperature warning red] показва, че записът на видео скоро ще бъде прекратен автоматично ().

Извежда се червен символ [Movie recording heat limit icon].

 • Ако фотоапаратът прегрее при продължителен запис на 4K видео, на дисплея се извежда [Movie recording heat limit icon] и записът се прекратява. В този случай записът на видео няма да бъде достъпен, дори ако натиснете бутона за запис на видео.

  В съответствие с инструкциите на екрана, задайте резолюция на видеозаписа, различна от [4K23.98fps] или [4K25.00fps], или изключете фотоапарата, за да се охлади, преди да продължите да записвате.

Записът на видео внезапно се прекратява.

 • Ако карта е с ниска скорост на запис, записът на видео може да се прекрати автоматично. За информация за карти, които могат да записват видео, вижте Изисквания към картата (запис на видео) [скорост на запис/четене]. За да проверите скоростта на запис на картата, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.
 • Използвайте форматиране на ниско ниво, за да инициализирате картата, ако смятате, че скоростта на запис или четене на картата се е понижила ().
 • Ако продължителността на видеозаписа достигне 29 min 59 s, записът на видео ще се прекрати автоматично.

При запис на видео не могат да се задават настройки за ISO светлочувствителност.

 • ISO чувствителността се задава автоматично в режим на запис [Movies]. В режим [Movie manual exposure] можете да задавате ISO светлочувствителност ръчно ().
 • Минималната стойност на диапазона за ISO светлочувствителността е ISO 200, когато за [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е зададена настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].

Ръчно зададените стойности за ISO се променят, когато превключите към запис на видео.

 • При заснемане на снимки ISO стойността се задава според настройката [ISO speed/ISO чувствителност] в [Shooting: StillsISO speed settings/Shooting: StillsНастройки за ISO светлочувствителност] (), а при запис на видео – според настройката [ISO speed/ISO чувствителност] в [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност] ().

При запис на видео не могат да се задават разширени стойности за ISO светлочувствителност.

 • Проверете настройката за [ISO speed/ISO чувствителност] в менюто [Shooting: MovieISO speed settings/Shooting: MovieНастройки за ISO светлочувствителност].
 • Разширени стойности за ISO светлочувствителност не са достъпни, когато [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове] е с настройка [Enable/Разрешено] или [Enhanced/Усилено].
 • Настройката H (разширена ISO чувствителност) не е достъпна (не се извежда) при запис на 4K видео.

Експонацията се променя при запис на видео.

 • Ако промените скоростта на затвора или отвора на диафрагмата по време на запис на видео, промените в експонацията ще се запишат във видеото.
 • Препоръчително е да заснемете пробно няколко видеозаписа, ако възнамерявате да използвате вариото по време на запис. Използването на вариото по време на запис на видео може да доведе до промяна на експонацията, запис на шум от работата на обектива или загуба на фокус.

Изображението трепти или се появяват хоризонтални ивици при запис на видео.

 • Трептенето и хоризонталните ивици (шум) или неправилните експонации при запис на видео може да бъдат причинени от флуоресцентно осветление, LED осветление или друго осветление. Във видеото могат също да се запишат и промени в експонацията (яркостта) или тоналността на цветовете. В режим [Movie manual exposure] използването на ниска скорост на затвора може да подобри резултата. Проблемът може да е по-забележим при снимане на видео от последователни кадри.

Обектът изглежда изкривен по време на запис на видео.

 • Ако местите фотоапарата наляво или надясно (хоризонтални движения) или заснемате бързодвижещ се обект, картината може да се получи изкривена.

Не мога да заснемам снимки по време на запис на видео.

 • Снимки не могат да се заснемат по време на запис на видео. За да заснемате снимки, прекратете записа на видео и изберете режим на заснемане на снимки.

Проблеми с безжичните функции

Не може да се осъществи сдвояване със смартфон.

 • Използвайте смартфон, съвместим с Bluetooth спецификация версия 4.1 или по-нова.
 • Включете Bluetooth от екрана с настройки на смартфона.
 • Сдвояването с фотоапарата не е възможно чрез екрана с Bluetooth настройки на смартфона. Инсталирайте специалното приложение Camera Connect (безплатно) в смартфона ().
 • Сдвояването със смартфон, който вече е бил сдвоен с фотоапарата, не е възможно, ако в смартфона е останала информация от сдвояване с друг фотоапарат. В този случай изтрийте данните на фотоапарата, запаметени в настройките за Bluetooth на смартфона, и опитайте отново да сдвоите устройствата ().

Не могат да бъдат зададени настройки за Wi-Fi функцията.

 • Настройки за Wi-Fi функцията не могат да бъдат задавани, ако фотоапаратът е свързан към компютър или друго устройство чрез интерфейсен кабел. Изключете интерфейсния кабел, преди да задавате каквито и да е настройки ().

Не може да бъде използвано устройство, свързано с интерфейсен кабел.

 • Други устройства, като например компютри, не могат да се свързват с фотоапарата чрез интерфейсен кабел, докато фотоапаратът е свързан към устройства чрез Wi-Fi. Прекратете Wi-Fi връзката, преди да свържете интерфейсния кабел.

Не е възможно снимане и възпроизвеждане.

 • При установена Wi-Fi връзка, операции като заснемане и възпроизвеждане може да не са достъпни. Прекратете Wi-Fi връзката и след това изпълнете операциите.

Повторното свързване със смартфон е невъзможно.

 • Дори при комбинация от един и същи фотоапарат и смартфон, ако сте променили настройките или сте избрали различни настройки, повторното свързване може да е невъзможно дори ако сте избрали едно и също SSID име. В този случай, изтрийте настройките за връзка с фотоапарата от Wi-Fi настройките на смартфона и конфигурирайте връзката отново.
 • Установяването на връзка може да не е възможно, ако приложението Camera Connect е било стартирано, когато сте променяли настройките за свързване. В този случай затворете приложението Camera Connect за момент и след това го рестартирайте.

Проблеми при работа с контролите на фотоапарата

Настройките се променят, когато премина от режим на снимане на снимки в режим на запис на видео или обратно.

 • За режим на снимане на снимки и режим на запис на видео се запазват отделни настройки.

Бутон или селектор на фотоапарата не работят така, както се очаква.

 • При запис на видео проверете настройката [Shooting: Shutter btn function for movies/Shooting: Функция на спусъка за видео] ().
 • Проверете настройките, зададени за [Custom Controls/Потребителски контроли] в [Set-up: Custom Functions(C.Fn)/Set-up: Потребителски функции (C.Fn)] ().

Неизправности, свързани с показанията на дисплея

В екрана на менюто се извеждат по-малко панели и настройки.

 • Някои панели и настройки не се показват в режимите от „Основна зона“ или при запис на видео.

Началният екран е [My Menu] My Menu или се извежда само менюто [My Menu].

 • [Menu display/Извеждане на менюто] в панела [My Menu] е с настройка [Display from My Menu tab/Извеждане от панела My Menu] или [Display only My Menu tab/Извеждане само на панела My Menu]. Задайте [Normal display/Нормален режим на дисплея] ().

Първият символ от името на файла е "долна черта" (“_”).

 • Задайте за [Shooting: Color space/Shooting: Цветово пространство] настройка [sRGB]. Ако е зададена настройка [Adobe RGB], първият символ от името ще бъде "долна черта" ().

Името на файла започва с “MVI_”.

 • Това е видеофайл ().

Номерирането на файловете не започва от 0001.

 • Ако картата вече съдържа запаметени изображения, номерацията на изображенията може да не започне от 0001 ().

Изведените дата и час са неправилни.

 • Проверете дали датата и часът са настроени правилно. ().
 • Проверете часовата зона и лятното часово време ().

Датата и часът не са насложени в изображението.

 • Датата и часът на заснемане не се наслагват в изображението. Датата и часът са част от информацията за заснемането, която се запаметява във файла на изображението. Когато отпечатвате снимки, тази информация може да се използва за добавяне на дата и час ().

Извежда се [###].

 • Ако броят на запаметените в картата изображения превишава максималния брой, който фотоапаратът може да изведе, се извежда [###].

Дисплеят не показва ясно изображение.

 • Ако дисплеят е замърсен, използвайте мека кърпа, за да го почистите.
 • При ниски температури дисплеят може да реагира малко по-бавно, а при високи температури може да загуби яркостта си, но той ще възстанови нормалните си характеристики при стайна температура.

Неизправности при възпроизвеждане

В изображението се извежда червена рамка.

 • Опцията [Playback: AF point disp./Playback: Показване на AF точка] е с настройка [Enable/Разрешено] ().

При възпроизвеждане на изображения, AF точките не се показват.

 • AF точки не се извеждат, когато се възпроизвеждат следните типове изображения:

  • Изображения, заснети в режим Special scene: Handheld Night Scene HDR Backlight Control.
  • Изображения, заснети в режим Creative filters: HDR art standard HDR art vivid HDR art bold HDR art embossed.
  • Изображения, заснети в режим "Редуциране на шума чрез множество експонации.
  • Изрязани изображения.

Снимката не може да бъде изтрита.

 • Ако изображението е защитено от изтриване, то не може да бъде изтрито ().

Не могат да се възпроизвеждат снимки и видеозаписи.

 • Фотоапаратът може да не успее да възпроизведе изображения, заснети с друг фотоапарат.
 • Видеозаписите, редактирани чрез компютър, не могат да бъдат възпроизвеждани чрез фотоапарата.

Само малък брой изображения могат да бъдат възпроизвеждани.

 • Изображенията са филтрирани за възпроизвеждане чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] (). Отменете условията за търсене.

При възпроизвеждане на видео може да се чуват звуковите сигнали и механичния шум от работата на фотоапарата.

 • Ако извършвате фокусиране или работите с контролите на фотоапарата или обектива по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише механичния шум от работата на обектива или звуковите сигнали от операциите на фотоапарата/обектива. В този случай използването на външен микрофон може да редуцира тези звуци. Ако звуците продължават да се записват и с външен микрофон, демонтирането на външния микрофон от фотоапарата и отдалечаването му от фотоапарата и обектива може да реши проблема.

Видеозаписът сякаш спира за момент.

 • При запис на видео с автоматична експонация, ако възникне рязка промяна в нивото на експонацията, фотоапаратът спира записа за момент, докато яркостта се стабилизира. В този случай записвайте в режим [Movie manual exposure] ().

Телевизорът не възпроизвежда картина.

 • Уверете се, че за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] е зададена подходящата настройка [For NTSC/За NTSC] или [For PAL/За PAL] в зависимост от видеостандарта на вашия телевизор.
 • Уверете се, че конекторът на HDMI кабела е вкаран докрай ().

Видеозаписът е разделен на няколко видеофайла.

 • Ако размерът на видеофайла достигне 4 GB, автоматично ще се създаде друг видеофайл (). Ако използвате SDXC карта, форматирана чрез фотоапарата, можете да записвате видео в един файл, дори ако той надхвърля 4 GB.

Четецът за карти не разпознава картата.

 • В зависимост от четеца за карти и използваната операционна система на компютъра, SDXC картите може да не бъдат разпознати правилно. В този случай свържете фотоапарата и компютъра чрез интерфейсния кабел и прехвърлете изображенията в компютъра чрез софтуера EOS Utility (софтуер за EOS, )

Не можете да променяте размера на изображения или да ги изрязвате.

 • Чрез този фотоапарат не можете да променяте размера на JPEG Small 2 изображения, RAW изображения или кадри от 4K видео, запаметени като цифрови снимки ().
 • Чрез този фотоапарат не можете да изрязвате RAW изображения или кадри от 4K видео, запаметени като цифрови снимки ().

Проблеми при комуникацията с компютър

Не мога да прехвърля изображения в компютър.

 • Инсталирайте EOS Utility (софтуер за EOS) в компютъра ().
 • Уверете се, че на екрана е изведен главният прозорец на EOS Utility.
 • Ако фотоапаратът вече е свързан чрез Wi-Fi комуникация, той не може да комуникира с компютър, свързан чрез интерфейсен кабел.
 • Проверете версията на приложението.

Комуникацията между фотоапарата и компютъра не работи.

 • При използване на EOS Utility (софтуер за EOS), задайте за [Shooting: Time-lapse movie/Shooting: Видео от последователни кадри] настройка [Disable/Забранено] ().