Номериране на файлове

Заснетите изображения, съхранени в папка, получават номер на файл от 0001 до 9999. Можете да промените начина, по който се номерират файловете.

(Пример)

(1) Номер на файл

 1. Изберете [Set-up: File numbering/Set-up: Номериране на файлове].

 2. Задайте настройка.

  • Изберете [Numbering/Номериране].
  • Изберете [Continuous/Последователни номера] или [Auto reset/Автоматично нулиране].
  • Ако желаете да върнете номерирането на файловете към началната стойност, изберете [Manual reset/Ръчно нулиране] ().
  • Изберете [OK], за да създадете нова папка и номерирането на файловете ще започне от 0001.

Внимание

 • Ако файловите номера в папка 999 достигнат номер 9999, няма да можете да снимате дори ако в картата все още има свободно пространство. След като се покаже съобщение с искане за смяна на картата, превключете към нова карта.

Последователни номера

За последователно номериране на файловете независимо от превключването на карти или създаването на папки

Дори след като смените картата или създадете нова папка, номерирането на файлове започва от следващия пореден номер до 9999. Това е полезно, когато желаете да запаметите файлове с номера в диапазона от 0001 до 9999 от няколко карти или няколко папки в една папка в компютър.

Ако поставената карта или съществуващата папка вече съдържа запаметени изображения, номерирането на файловете на новите изображения ще започне от следващия пореден номер на файл след най-големия, запаметен в картата. Ако желаете да продължите с последователното номериране на файловете, трябва да поставите форматирана карта.

Номериране на файловете след смяна на картата

Карта 1

Карта 2

(1) Следващия пореден номер на файл

Номериране на файлове след създаване на папка

Карта 1

Автоматично нулиране

За рестартиране на номерирането на файловете от 0001 след превключване на карти или създаване на папки

Когато смените картата или създадете нова папка, номерирането на файловете започва от 0001 за новите запаметени изображения. Тази функция е полезна, когато желаете да организирате изображенията си в зависимост от картите и папките.

Ако поставената карта или съществуващата папка вече съдържа запаметени изображения, номерирането на файловете на новите изображения ще започне от следващия пореден номер на файл след най-големия, запаметен в картата. Ако желаете да запаметите изображения с номериране на файловете, което да започва от 0001, използвайте форматирана карта.

Номериране на файловете след смяна на картата

Карта 1

Карта 2

(1) Номерирането на файловете се връща към началната си стойност

Номериране на файлове след създаване на папка

Карта 1

Ръчно нулиране

Можете да нулирате номерирането на файловете и то да започва от 0001 или да започва от 0001 в нова папка.

Когато върнете ръчно номерирането на файловете към началната стойност, автоматично се създава нова папка и номерирането на файловете в тази папка започва от 0001.

Тази функция е полезна, например когато желаете да използвате различни папки за изображенията, заснети в различни дни.