Av: AE с приоритет на бленда

При този режим задавате отвор на диафрагмата ръчно, а фотоапаратът определя автоматично скоростта на затвора, за да постигне стандартната експонация, съответстваща на яркостта на обекта. Голямото f/число (малък отвор на диафрагмата) ще увеличи диапазона на приемлив фокус. От друга страна, малкото f/число (голям отвор на диафрагмата) ще намали диапазона на приемлив фокус.

Av означава Aperture value (Отвор на диафрагмата).

Разфокусиран заден план

(С малко f/число: f/5.6)

Висока рязкост на предния и задния план

(С голямо f/число: f/32)

 1. Поставете програматора в позиция Av.

 2. Задайте желания отвор на диафрагмата.

  • Завъртете селектора Dial, за да зададете настройката.
 3. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете спусъка наполовина.
 4. Проверете показанията и снимайте.

  • Ако показанието за скорост на затвора не мига, експонацията ще бъде стандартна.

Внимание

 • Ако показанието “30"” за скорост на затвора мига, това означава недоекспониране.

  Завъртете селектора Dial, за да намалите f/числото (увеличите отвора на диафрагмата), докато мигането на скоростта на затвора се преустанови, или задайте по-висока ISO чувствителност.

 • Ако показанието “1/4000” за скорост на затвора мига, това означава преекспониране.

  Завъртете селектора Dial, за да увеличите f/числото (намалите отвора на диафрагмата), докато мигането на скоростта на затвора се преустанови, или задайте по-ниска ISO чувствителност.

Забележка

 • Показания за отвор на диафрагмата

 • Колкото по-голямо е f/числото, толкова по-малък е отворът на диафрагмата. Показанията за f/число ще са различни в зависимост от модела на обектива. Когато към фотоапарата не е монтиран обектив, показанието за отвор на диафрагмата ще е “F00”.

Преглед на дълбочината на рязкост

Диафрагмата променя отвора си само в момента на снимане, а в останалото време е отворена. Поради тази причина дълбочината на рязкост на екрана изглежда тясна или плитка. За да проверите фокусираната зона, присъединете функцията [] (преглед на дълбочината на рязкост) към бутон и го натиснете.

Забележка

 • Колкото по-голяма е стойността на отвора на диафрагмата (по-малък отвор на диафрагмата), толкова по-голяма е дълбочината на рязкост.
 • Можете да видите ефекта от дълбочината на рязкост в изображенията, като промените отвора на диафрагмата и натиснете бутона, програмиран за преглед на дълбочината на рязкост.
 • Експонацията ще бъде фиксирана (AE фиксиране), докато държите натиснат бутона, към който сте присъединили функцията за преглед на дълбочината на рязкост.