Настройки на папките

Можете свободно да създавате и избирате папката, в която да се съхраняват заснетите изображения.

Създаване на папка

 1. Изберете [Set-up: Select folder/Set-up: Избор на папка].

 2. Изберете [Create folder/Създаване на папка].

 3. Изберете [OK].

Избор на папка

 • (1) Име на папката
 • (2) Брой изображения в папката
 • (3) Най-малък номер на файл
 • (4) Най-голям номер на файл
 • Изберете папка в екрана за избор на папка.
 • Заснетите изображения се съхраняват в избраната папка.

Забележка

 • Папки

 • Всяка папка може да съдържа до 9999 изображения (файлов номер 0001 – 9999). Когато дадена папка се запълни, автоматично се създава нова папка със следващия пореден номер. Също така, ако извършите ръчно нулиране (), автоматично ще се създаде нова папка. Създават се папки с номера от 100 до 999.
 • Създаване на папки чрез компютър

 • Отворете прозореца на картата памет на екрана и създайте нова папка с име “DCIM”. Отворете папката DCIM и създайте желания брой папки за съхраняване и организиране на изображенията. “100ABC_D” е задължителният формат за имената на папките, като първите три цифри трябва да са номер на папка в диапазона 100–999. Последните пет символа могат да включват комбинация от големи и малки букви от A до Z, числа и долно тире “_”. Празен интервал не може да бъде използван. Обърнете внимание също, че две имена на папки не могат да имат еднакъв трицифрен номер на папката (например “100ABC_D” и “100W_XYZ”), дори ако останалите пет символа на имената са различни.