Поставяне/изваждане на батерията и картата памет

Поставете напълно заредена батерия LP-E17 и карта във фотоапарата. Заснетите изображения се записват в картата.

Поставяне

 1. Плъзнете ключето за капака на гнездото за картата/батерията и отворете капака.

 2. Поставете батерията във фотоапарата.

  • Вкарайте батерията в гнездото с контактните пластини напред.
  • Вкарайте батерията навътре в гнездото, докато се фиксира.
 3. Поставете картата.

  • Вкарайте картата с етикет, ориентиран към предната част на фотоапарата, докато чуете изщракване.

  Внимание

  • Уверете се, че ключето за защита на картата от изтриване (1) е поставено в горна позиция, за да бъде възможно записването и изтриването.
 4. Затворете капака.

  • Затворете капака и го притиснете, след което плъзнете ключето на капака на гнездото за картата/батерията, за да го заключите.

Внимание

 • Не можете да използвате батерии, различни от LP-E17.

Форматиране на картата

Ако картата е нова или е била форматирана (инициализирана) чрез друг фотоапарат или чрез компютър, форматирайте картата чрез този фотоапарат ().

Изваждане

 1. Плъзнете ключето за капака на гнездото за картата/батерията и отворете капака.

  • Поставете превключвателя на захранването в позиция Power off.
  • Уверете се, че индикаторът за достъп (1) не свети, и едва тогава отворете капака на гнездото за картата/батерията.
  • Ако съобщението [Saving.../Съхраняване...] е изведено на LCD дисплея, затворете капака.
 2. Изваждане на батерията.

  • Натиснете ключето за фиксиране на батерията в указаната със стрелка посока и извадете батерията.
  • За да предотвратите късо съединение, поставете предпазната капачка () от комплекта на батерията.
 3. Извадете картата.

  • Внимателно натиснете картата навътре, а след това я освободете, за да я извадите.
  • Издърпайте картата право навън и след това затворете капака на гнездото.

Внимание

Не изваждайте карти веднага след извеждането на червен символ [Temperature warning red], докато снимате. Картите може да са нагорещени поради високата вътрешна температура на фотоапарата. Поставете превключвателя на захранването в позиция Power off и прекратете снимането за известно време, преди да извадите карта. Изваждането на гореща карта веднага след снимане може да ви принуди да я изпуснете, което да причини повреда на картата. Внимавайте, когато изваждате карти.

Забележка

 • Възможният брой снимки се различава в зависимост от оставащия капацитет на картата и настройки като качество на изображението и ISO чувствителност.

Внимание

 • Когато индикаторът за достъп свети или мига, това означава, че се записват, четат или изтриват изображения от картата или се прехвърлят данни. Не отваряйте капака на гнездото за картата/батерията. За да предотвратите повреда на графични данни или повреда на картите или фотоапарата, не извършвайте описаните по-долу действия, докато индикаторът за достъп свети или мига.

  • Изваждане на картата.
  • Изваждане на батерията.
  • Разтърсване или удряне на фотоапарата.
  • Изключване или включване на захранващия кабел,
   (когато се използват аксесоари за свързване към електрически контакт, продават се отделно).

 • Ако картата вече съдържа запаметени изображения, номерацията на изображенията може да не започне от 0001 ().
 • Ако на дисплея се изведе съобщение за грешка, свързано с картата, извадете картата и я поставете отново. Ако грешката се появи отново, използвайте друга карта.

  Ако картата позволява прехвърляне на изображенията в компютър, прехвърлете всички изображения и след това форматирайте картата чрез фотоапарата (). По този начин може да възстановите нормалната работа на картата.

 • Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални предмети. Не излагайте контактните пластини на дъжд или сняг. Ако контактните пластини се зацапат, може да не се осъществи електрически контакт.
 • Мултимедийни карти (MMC) не могат да се използват. (Ще се изведе грешка, свързана с картата.)