Ротиране на снимки

Чрез тази функция можете да ротирате възпроизведеното изображение към желаната ориентация.

 1. Изберете [Playback: Rotate stills/Playback: Ротиране на снимки].

 2. Изберете изображение.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете изображението, което желаете да ротирате.
 3. Променете ориентацията на изображението.

  • При всяко натискане на бутона Quick Control/Set button изображението се ротира по посока на часовниковата стрелка, както следва: 90° → 270° → 0°.
  • За да ротирате друго изображение, повторете стъпки 2 и 3.

Забележка

 • Ако за [Set-up: Auto rotate/Set-up: Автоматична ротация] сте задали настройка [OnStillsComputer/ВклStillsComputer] (), преди да снимате, не е необходимо да ротирате изображенията чрез тази функция.
 • Ако ротираното изображение не се показва с ротирана ориентация по време на възпроизвеждане, задайте за [Set-up: Auto rotate/Set-up: Автоматична ротация] настройка [OnStillsComputer/ВклStillsComputer].