Настройки за фотоалбум

Можете да изберете до 998 изображения, които да бъдат отпечатани във фотоалбум. Когато използвате EOS Utility (софтуер за EOS), за да прехвърляте изображения в компютър, избраните изображения за фотоалбум ще бъдат копирани в отделна папка. Тази функция е полезна, когато поръчвате изработването на фотоалбуми онлайн.

Задаване на единични изображения

 1. Изберете [Playback: Photobook Set-up/Playback: Настройки за фотоалбум].

 2. Изберете [Select images/Избор на изображения].

 3. Изберете изображението.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за фотоалбума, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • За да изберете други изображения, които да бъдат зададени за фотоалбум, повторете стъпка 3.

Задаване на диапазон от изображения за фотоалбум

Наблюдавайки екран с множество изображения, можете да зададете диапазон (първо и последно изображение) от изображения, които да бъдат избрани за фотоалбум наведнъж.

 1. Изберете [Multiple/Множество].

  • Изберете [Multiple/Множество] във [Playback: Photobook Set-up/Playback: Настройки за фотоалбум].
 2. Изберете [Select range/Избор на диапазон].

 3. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].

Избор на всички изображения в папка или карта

Можете да избирате всички изображения в папка или в карта наведнъж за фотоалбум.

 • Всички изображения в папката или в картата ще бъдат зададени за фотоалбума, когато изберете [All images in folder/Всички изображения в папка] или [All images on card/Всички изображения в картата] в опцията [Multiple/Множество] за [Playback: Photobook Set-up/Playback: Настройки за фотоалбум].
 • За да отмените избора, изберете [Clear all in folder/Изчисти всички в папката] или [Clear all on card/Изчисти всички в картата].
 • Ако условията за търсене са зададени чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () и изберете [Multiple/Множество], опциите в менюто ще се променят на [All found images/Всички намерени изображения] и [Clear all found images/Изчисти всички намерени].

  • [All found images/Всички намерени изображения]: Всички изображения, филтрирани чрез условията за търсене, ще бъдат зададени за фотоалбума.
  • [Clear all found images/Изчисти всички намерени]: Отменя включването във фотоалбума за всички филтрирани изображения.

Внимание

 • Видеозаписи или RAW изображения не могат да бъдат избирани за фотоалбум. Вземете предвид, че изображенията в RAW формат и видеозаписите няма да бъдат включени във фотоалбума дори ако изберете всички изображения чрез [Multiple/Множество].
 • Не използвайте този фотоапарат, за да конфигурирате настройките за фотоалбум за изображения, които вече притежават настройки за фотоалбум, зададени чрез друг фотоапарат. Настройките за фотоалбум може да бъдат изтрити по невнимание.