AF метод

Можете да изберете AF метод, съответстващ на условията на снимане или на обекта. Фотоапаратът се опитва да фокусира лицето на всеки човек, разположено в AF точка или в рамка на "Зонов AF". В режим Scene Intelligent Auto, Hybrid Auto и Self Portrait, [Face+Tracking/Face+Проследяване] се задава автоматично. За инструкции за избор на AF метод вижте Избор на AF метод.

: Face+Tracking/: Face+Проследяване

Фотоапаратът разпознава лица на хора и ги фокусира. AF точка [] се появява върху всяко разпознато лице и започва да го следи.

Ако не е разпознато лице, цялата AF зона се използва за фокусиране.

: Spot AF/: AF в малка точка

Фотоапаратът фокусира в по-малка зона, отколкото при [1-point AF/1-точков AF].

: 1-point AF/: 1-точков AF

Фотоапаратът фокусира с една AF точка [1-point AF].

: Zone AF/: Зонов AF

Фокусира в по-широка AF зона, което позволява по-лесно намиране на обекти в сравнение с [1-point AF/1-точков AF].

Дава приоритет на фокусирането на най-близкия обект. Фотоапаратът дава приоритет също и на фокусирането на лицата на хора, попаднали в рамката за "Зонов AF".

AF точките, постигнали фокус, се показват с 1-point AF.

Избор на AF метод

 1. Изберете [Shooting: AF method/Shooting: AF метод].

 2. Изберете опция.

Забележка

 • Можете също да зададете AF метода, като натиснете бутона AF point selection и след това бутона AF point selection отново, без за използвате менюто.

Face+Tracking/Face+Проследяване: Face+Tracking

Фотоапаратът разпознава лица на хора и ги фокусира. Ако лицето се движи, AF точката [AF point] също се движи, за да проследи лицето.

Когато [Eye Detection/Разпознаване на очи] е с настройка [Enable/Разрешено], можете да фокусирате очите на обекта при снимане ().

Тези инструкции се отнасят за случая, когато за AF функция е зададено [One-Shot AF/AF при единичен кадър] (). Ако е зададен режим [Servo AF/Следящ AF] (), AF точката ще се оцвети в синьо при постигане на фокус.

 1. Проверете AF точката.

  • AF точка [AF point] се появява върху всяко разпознато лице.
  • Ако са разпознати повече от едно лица, натискането на бутона AF point selection променя AF точката на [AF point adjustment]. Натиснете бутоните Left keyRight key, за да изберете лицето, което желаете да фокусирате.
 2. Фокусирайте и снимайте.

  • След като сте натиснали спусъка наполовина и обектът е фокусиран, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.

   Оранжева AF точка показва, че фотоапаратът не може да фокусира обектите.

Внимание

 • Ако лицето на обекта е силно разфокусирано, няма да бъде разпознато лице. Фокусирайте ръчно (), за да бъде разпознато лицето, и след това изпълнете автоматично фокусиране.
 • Възможно е обект, различен от човешко лице, да бъде разпознат като лице.
 • Функцията за разпознаване на лица няма да работи, ако лицето в композираната сцена е твърде малко или твърде голямо, твърде ярко или твърде тъмно или частично скрито.
 • Автоматичното фокусиране не разпознава обекти и човешки лица в периферията на кадъра. Композирайте кадъра така, че обектът да е разположен в центъра или близо до центъра на кадъра.

Забележка

 • Активната рамка [AF point] може да покрива само част от лицето, а не цялото лице.
 • Размерът на AF точката се променя в зависимост от обекта.
 • AF точката проследява лица или очи на фокус, ако сте конфигурирали настройката [Subject to track selection/Избор на обект за проследяване] в „Потребителски контроли“ от „Потребителски функции (C.Fn)“ ().

  За да активирате фокусирането след като AF точка [AF point] се появи върху разпознати лица или очи, натиснете бутона, присъединен към [Subject to track selection/Избор на обект за проследяване], което ще промени AF точката на [Tracking subject]. Ако лицата или очите се движат по екрана, AF точката [Tracking subject] също се движи, за да ги проследи.

 • След като AF точка [Tracking subject] се появи върху разпознати лица или очи, всяко натискане на бутона, присъединен към [Subject to track selection/Избор на обект за проследяване], превключва от едно лице или око, разпознати чрез [Tracking subject], към следващото, докато преминете през всички разпознати лица или очи, след което AF точката се променя на [AF point].

Spot AF/AF в малка точка / 1-point AF/1-точков AF / Zone AF/Зонов AF

Можете ръчно да задавате AF точката или рамката за "Зонов AF". В обясненията по-долу са използвани екрани за "1-точков AF".

 1. Проверете AF точката.

  • Извежда се AF точката (1). При настройка "Зонов AF" се извежда рамката за "Зонов AF".
 2. Преместете AF точката.

  • За да преместите AF точката, натиснете бутона AF point selection и след това използвайте бутоните Up keyDown keyLeft keyRight key.
  • За да центрирате AF точката отново, натиснете бутона MENU.
 3. Фокусирайте и снимайте.

  • Позиционирайте AF точката върху обекта и натиснете спусъка наполовина. Когато фокусът е постигнат, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал. Ако не се постигне фокус, AF точката ще се оцвети в оранжево.

Внимание

 • AF точките може да не проследяват обектите при някои условия на снимане, когато функцията [Servo AF/Следящ AF] се използва в режим „Зонов AF“.
 • Фокусирането с лъч за подпомагане на AF може да бъде затруднено, когато AF точките са разположени в близост до ръба на екрана. В този случай изберете AF точка в центъра на екрана.

Забележка

 • За да върнете AF точката в центъра на екрана, натиснете и задръжте бутона AF point selection.

Разпознаване на очи

Ако AF методът е с настройка [Face+Tracking/Face+Проследяване], можете да снимате, като фокусирате очите на обекта.

 1. Изберете [Shooting: Eye detection/Shooting: Разпознаване на очи].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

 3. Насочете фотоапарата към обекта.

  • AF рамка се извежда около очите на обекта.
  • Ако избраното око не бъде разпознато, автоматично се избира око, което да бъде фокусирано.
  • Можете да изберете око или лице за фокусиране чрез бутоните Left keyRight key, когато е показана рамката [AF point adjustment] след натискане на бутона AF point selection, в зависимост от настройката [Eye detection/Разпознаване на очи].
 4. Направете снимката.

Внимание

 • Възможно е очите на обекта да не бъдат разпознати правилно в зависимост от обекта и условията на снимане.
 • За да отмените функцията за разпознаване на очи, задайте за [Shooting: Eye detection/Shooting: Разпознаване на очи] настройка [Disable/Забранено].

Забележка

 • Можете да променяте настройката за [Eye detection/Разпознаване на очи] чрез натискане на бутона INFO, ако за [AF method/AF метод] сте задали настройка [Face+Tracking/Face+Проследяване] в екрана за бърз контрол след натискане на бутона Quick Control/Set button.

Изглед с увеличаване

За да проверите фокуса, когато AF методът е различен от [Face+Tracking/Face+Проследяване], увеличете изображението приблиз. 5× или 10×, като натиснете бутона AF point selection и след това натиснете бутона INFO.

 • Увеличаването е центрирано в AF точката за [Spot AF/AF в малка точка] или [1-point AF/1-точков AF] и в рамката на „Зонов AF“ за [Zone AF/Зонов AF].
 • Автоматичното фокусиране се извършва с увеличаване, когато натиснете спусъка наполовина с настройка [Spot AF/AF в малка точка] и [1-point AF/1-точков AF]. Когато е зададена настройка [Zone AF/Зонов AF], автоматичното фокусиране се извършва след отмяна на увеличаването.
 • В режим "Следящ AF", когато натиснете спусъка наполовина в изглед с увеличаване, дисплеят ще се върне към нормалния си режим и фотоапаратът ще фокусира.

Внимание

 • Ако фокусирането в увеличената зона е трудно, върнете се към нормален изглед и фокусирайте автоматично.
 • Ако фокусирате автоматично в нормален изглед и след това увеличите, може да не постигнете прецизен фокус.
 • AF скоростта се различава за нормален изглед и увеличен изглед.
 • Функциите "Непрекъснат AF" и "Следящ AF за видео" не са достъпни при изглед с увеличаване.
 • При активирано увеличаване фокусирането може да бъде затруднено поради заклащането на фотоапарата. Препоръчително е използването на статив.

Съвети за снимане в режим за автоматично фокусиране

 • Дори след като фокусът е постигнат, натискането на спусъка наполовина ще фокусира отново.
 • Яркостта на изображението може да се промени преди или след автоматичното фокусиране.
 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно фокусирането на обекта да отнеме повече време или честота на заснемане на серия от снимки да се намали.
 • Ако източникът на светлина се промени, докато снимате, екранът може да трепти и фокусирането може да е затруднено. В този случай рестартирайте фотоапарата и възобновете снимането с автоматично фокусиране при осветяване от източника на светлина, който ще използвате.
 • Ако автоматичното фокусиране не е възможно, фокусирайте ръчно ().
 • Ако заснемате периферен обект и той не е фокусиран добре, позиционирайте обекта (или AF точката или рамката за "Зонов AF") в центъра на екрана, за да го фокусирате, след това прекомпозирайте кадъра и снимайте.
 • С някои обективи автоматичното фокусиране може да отнеме повече време или да не постигне прецизен фокус.

Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 • Обекти с нисък контраст, като напр. синьо небе, равни повърхности с еднообразен цвят или при намалена детайлност в светлите или тъмните зони.
 • Обекти, осветени от слаба светлина.
 • Ивици и други елементи, при които контрастът е само в хоризонтално направление.
 • Обекти с повтарящи се елементи (например прозорци на небостъргач, компютърна клавиатура и др.).
 • Фини линии и очертания на обекта.
 • При източници на светлина с постоянно променяща се яркост, цветове или тоналност.
 • Нощни сцени или светли точки.
 • Изображението трепти при флуоресцентно или LED осветление.
 • Изключително малки обекти.
 • Обекти в ъгъла на екрана.
 • Осветени в контражур или силно отразяващи обекти (например автомобил с лъскава каросерия и др.).
 • Близки и далечни обекти, покрити от AF точка (например животно в клетка и др.).
 • Обекти, които се движат в границите на AF точката и които не могат да останат неподвижни поради заклащане на фотоапарата или размазване на обекта.
 • Автоматично фокусиране, докато обектът е твърде разфокусиран.
 • При използване на ефект за мек фокус с обектив за мек фокус.
 • При използване на филтър за специални ефекти.
 • При поява на шум (светли точки, ивици и др.) по време на автоматичното фокусиране.

AF диапазон

Достъпният диапазон за автоматично фокусиране се различава в зависимост от обектива и съотношението на изображението и дали използвате функции като "Цифров IS за видео".