Настройки на светкавицата

Функциите на вградената светкавица или външните светкавици Speedlite серия EL/EX могат да се настройват чрез менюто на фотоапарата.

Преди да настроите функциите на външна светкавица Speedlite, монтирайте светкавицата Speedlite и я включете.

За подробности, относно функциите на външната Speedlite светкавица, прочетете ръководството за използване на Speedlite светкавицата.

 1. Изберете [Shooting: Flash control/Shooting: Контрол на светкавицата].

 2. Изберете опция.

Задействане на светкавицата

 • Задайте [Automatic firing] (в режимите на основната зона на програматора или режим P), за да се задейства светкавицата автоматично в зависимост от условията на снимане.
 • Задайте [Fire], за да се задейства светкавицата при всяко заснемане.
 • Изберете [Flash off] (в режимите от творческата зона на програматора), за да забраните задействането на светкавицата или ако ще използвате лъча за подпомагане на AF.

E-TTL II режим на светкавицата

 • Задайте настройка [Eval (FacePrty)/Оцен. (Приор. лица)] за измерване на експонацията на светкавицата, подходяща за снимки на хора.
 • Задайте [Evaluative/Оценъчно] за измерване на експонацията на светкавицата, което усилва ефекта от светкавицата при заснемане на серия от снимки.
 • Ако е зададена настройка [Average/Осреднено], експонацията на светкавицата ще бъде осреднена за цялата измерена сцена.

Внимание

 • Дори при зададена настройка [Eval (FacePrty)/Оцен. (Приор. лица)] някои обекти и условия на снимане могат да ви попречат да постигнете очакваните резултати.

Редуциране на ефекта "червени очи"

Задайте настройка [Enable/Разрешено], за да редуцирате ефекта „червени очи“ чрез задействане на лампата за редуциране на ефекта „червени очи“ преди задействането на светкавицата.

Синхронизация с ниска скорост на затвора

Можете да зададете скоростта на затвора за синхронизация със светкавица при снимане със светкавицата в режими Av и P.

 • [1/250-1/30 sec. auto] 1/250-30sec. auto/1/250-30s авто

  Скоростта на затвора при синхронизация със светкавица се задава автоматично в диапазона от 1/250 s до 30 s така, че да съответства на яркостта на сцената. Снимане със синхронизация с ниска скорост на затвора се използва на места с ниска осветеност (при някои условия на снимане) и скоростта на затвора се намалява автоматично.

 • [1/250-1/60 sec. auto] 1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60s авто

  Предотвратява автоматичното задаване на твърде ниска скорост на затвора в условия на ниска осветеност. Настройката е подходяща за предотвратяване на размазването на обекта и на ефектите от заклащането на фотоапарата. Светлината от светкавицата осигурява стандартна експонация за обектите, но имайте предвид, че фоновете може да се заснемат тъмни.

 • [1/250 sec. (fixed)] 1/250 sec. (fixed)/1/250 s (фиксирана)

  Скоростта на затвора е фиксирана към 1/250 s. Тази настройка предотвратява по-ефективно размазването на изображението, причинено от заклащане на фотоапарата или движение на обекта, отколкото настройката [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60s авто]. В условия на ниска осветеност обаче фонът ще се получи по-тъмен, отколкото с настройка [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60s авто].

Внимание

 • За да снимате със синхронизация с ниска скорост на затвора в режим Av/P, задайте настройка [1/250-30sec. auto/1/250-30s авто].

Настройване на функциите на вградената светкавица

Flash mode/Режим на светкавицата

Задайте настройка [E-TTL II], за да снимате в режим E-TTL II/E-TTL с напълно автоматично управление на светкавицата.

Задайте [Manual flash/Ръчна светкавица], за да задавате желаната мощност на светкавицата във [Built-in flashflash output/Built-in flashмощност на светк.].

 • Достъпна само в режим Tv/Av/M.

Shutter sync./Синхр. с преградите на затвора

В общия случай задайте настройка [1st curtain/1-ва преграда], за да може светкавицата да се задейства веднага след началото на снимането.

Задайте настройка [2nd curtain/2-ра преграда] и използвайте ниска скорост на затвора, за да уловите следите от движението на обекти, като например автомобилни фарове.

Внимание

 • Когато снимате с настройка [2nd curtain/2-ра преграда], задайте скорост на затвора 1/60 s или по-ниска. Ако скоростта на затвора надвиши 1/60 s, се използва режим на синхронизация с 1-ва преграда дори ако е зададена настройка [2nd curtain/2-ра преграда].

Built-in flashexp. comp./Built-in flashкомп. на експон.

Задайте компенсация на експонацията на светкавицата, ако експонацията на обекта не съответства на вашите желания (и се налага да регулирате мощността на светкавицата) при снимане със светкавица. Можете да задавате компенсация на експонацията на светкавицата до ±2 единици през 1/3 стъпка.

 1. Изберете [Built-in flashexp. comp./Built-in flashкомп. на експон.].

 2. Задайте желаното ниво на компенсация.

  • Ако експонацията е твърде тъмна, натиснете Right key (за увеличена експонация).
  • Ако експонацията е твърде светла, натиснете Left key (за намалена експонация).
  • След като заснемете, отменете компенсацията на експонацията на светкавицата, като зададете за нея настройка 0.

Внимание

 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено], изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията на светкавицата за постигане на по-тъмно изображение.
 • Ако вече е зададена компенсация на експонацията на светкавицата чрез външна светкавица Speedlite (продава се отделно, ), не можете да задавате компенсация на експонацията на светкавицата чрез фотоапарата (настройки за бърз контрол или за функцията на външната светкавица). Ако настройката е зададена чрез фотоапарата и чрез светкавицата Speedlite, настройката на светкавицата Speedlite е с приоритет пред настройката на фотоапарата.

Забележка

 • Настройката за компенсация на експонацията остава в сила дори след като поставите превключвателя на захранването в позиция Power off.

Настройване на функциите на външна светкавица

Изведената информация на екрана, позицията на информацията и достъпните настройки се различават в зависимост от модела светкавица Speedlite, настройките на нейните потребителски функции, режима на светкавицата и други фактори. За подробности относно функциите на светкавицата, прочетете ръководството за използване на светкавицата.

Примерен екран

 1. (1) Flash mode/Режим на светкавицата
 2. (2) Wireless functions/Безжични функции/@Firing ratio control/Контрол на съотношението на мощностите
 3. (3) Flash zoom/Ъгъл на разсейване (flash coverage)
 1. (4) Shutter synchronization/Синхронизация със затвора
 2. (5) Flash exposure compensation/Компенсация на експонацията на светкавицата
 3. (6) Flash exposure bracketing/Клин на експонацията на светкавицата

Внимание

 • Функциите са ограничени, ако използвате светкавица Speedlite от серията EX, която не е съвместима с настройките на функцията на светкавицата.

Flash mode/Режим на светкавицата

Можете да изберете режим на светкавицата според своите предпочитания за снимане със светкавица.

 • [E-TTL II] е стандартен режим за светкавиците Speedlite от серията EL/EX за снимане с автоматична светкавица.
 • [Manual flash/Ръчна светкавица] е режим за ръчно задаване на настройката [Flash output/Мощност на светкавицата] на светкавицата Speedlite.
 • [CSP] (Continuous shooting priority mode/Режим с приоритет на серия от снимки) е достъпен, когато се използва съвместима светкавица Speedlite. Този режим автоматично намалява мощността на светкавицата с една стъпка и увеличава ISO светлочувствителността с една стъпка. Това е полезно при заснемане на серия от снимки и позволява съхраняване на заряда на батерията.
 • Относно други режими на светкавицата вижте ръководството за използване на светкавица Speedlite, съвместима със съответния режим.

Внимание

Забележка

 • При снимане с настройка [CSP], ISO светлочувствителността получава автоматично настройка [Auto/Авто].

Wireless functions/Безжични функции

Можете да използвате радиокомуникация или оптична безжична комуникация, за да снимате с няколко светкавици с безжично управление.

За подробности относно функцията за безжична светкавица вижте ръководството за използване на светкавица Speedlite, поддържаща снимане с безжично управление на светкавици.

Firing ratio control/Контрол на съотношението на мощностите

При снимане с макро светкавица можете да задавате контрол на съотношението на мощностите на секциите на светкавицата.

За детайлна информация относно контрола на съотношението на мощностите прочетете ръководството за работа с макро светкавицата.

Flash zoom/Ъгъл на разсейване (покритие на светкавицата)

Със Speedlite светкавици, които имат регулираща се глава, можете да задавате ъгъл на разсейване на светкавицата.

Shutter synchronization/Синхронизация със затвора

В общия случай задайте настройка [First-curtain synchronization/Синхронизация с първа преграда], за да може светкавицата да се задейства веднага след началото на снимането. Задайте настройка [Second-curtain synchronization/Синхронизация с втора преграда] и използвайте ниска скорост на затвора, за да уловите следите от движението на обекти, като например автомобилни фарове.

Задайте настройка [High-speed synchronization/Синхронизация с висока скорост на затвора] за снимане със светкавица при скорост на затвора, надвишаваща максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица. Това е полезно, например когато снимате с широк отвор на диафрагмата в режим Av, за да разфокусирате фона зад обекти на открито на дневна светлина.

Внимание

 • Когато снимате с настройка [Second-curtain synchronization/Синхронизация с втора преграда], задайте скорост на затвора 1/60 s или по-ниска. Ако скоростта на затвора надвиши 1/60 s, се използва режим на синхронизация с 1-ва преграда дори ако е зададена настройка [Second-curtain synchronization/Синхронизация с втора преграда].

Flash exposure compensation/Компенсация на експонацията на светкавицата

Можете да регулирате мощността на външна светкавица Speedlite също както регулирате компенсацията на експонацията.

Внимание

 • Ако вече е зададена компенсация на експонацията на светкавицата чрез светкавицата Speedlite, не можете да задавате компенсация на експонацията на светкавицата чрез фотоапарата. Ако настройката е зададена чрез фотоапарата и чрез светкавицата Speedlite, настройката на светкавицата Speedlite е с приоритет пред настройката на фотоапарата.

Flash exposure bracketing/Клин на експонацията на светкавицата

Светкавиците Speedlite, оборудвани с функция за клин на експонацията на светкавицата (FEB), могат автоматично да променят мощността на светкавицата при заснемането на трите последователни снимки от клина.

Настройване на потребителските функции на външна светкавица

За подробности относно потребителските функции на Speedlite светкавицата, прочетете ръководството за използване на Speedlite светкавицата.

Внимание

 • Ако използвате светкавица Speedlite EL/EX и потребителската функция [Flash metering mode/Режим за измерване на експонацията на светкавицата] е с настройка [1:TTL] (автоматична светкавица), светкавицата ще се задейства винаги с пълна мощност.
 • Задаването или инициализирането на персоналните функции (P.Fn) на светкавицата Speedlite не е възможно от екрана [Shooting: External flash func. setting/Shooting: Задаване на настройки за функциите на външна светкавица]. Задайте ги директно чрез светкавицата Speedlite.

Инициализиране на настройките на светкавицата / потребителските функции на светкавицата

 1. Изберете [Clear settings/Инициализиране на настройките].

 2. Изберете настройките, които искате да инициализирате.

  • Изберете [Clear built-in flash set./Инициализиране на настр. на вград. светкавица], [Clear external flash set./Инициализиране на настр. на външна светкавица] или [Clear ext. flash C.Fn set./Инициализиране на C.Fn на външна светкавица].
  • Изберете [OK] в екрана за потвърждение, за да инициализирате всички настройки на светкавицата или настройки на потребителски функции.