Качество на изображението

 1. Изберете [Shooting: Image quality/Shooting: Качество на изображението].

 2. Задайте качество на изображението.

  • За RAW изображения завъртете селектора Dial, а за JPEG изображения натиснете бутоните Left keyRight key.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да я зададете.

Внимание

 • Възможният брой снимки, показан с [****] в екрана за задаване на качество на изображението, се отнася винаги за настройка [3:2] независимо от действителната настройка за съотношение на изображението ().

Забележка

 • Ако за RAW изображението и JPEG изображението е избрана опцията [], ще бъде зададена настройка FineLarge.
 • Ако изберете RAW и JPEG едновременно, при всяко заснемане снимката ще се запаметява в картата и в RAW, и в JPEG формат с избраното качество на изображението. Двете изображения ще се запаметят с еднакви файлови номера (разширението на файла е: JPG за JPEG и CR3 за RAW).
 • Small 2 е с (Фино) качество.
 • Значение на символите за качество на изображението: RAW, Компактен RAW, JPEG, Фино, Нормално,  Голямо, Средно, Малко.

RAW изображения

RAW изображенията са необработени данни от заснемащия сензор, които се запаметяват в картата като RAW или Compact RAW (по-малък размер на файла от RAW) файлове в зависимост от избраната настройка.

Можете да използвате софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS), за да обработвате RAW изображения. Можете да задавате разнообразни настройки за изображенията в зависимост от начина, по който ще бъдат използвани, и да създавате изображения във формат JPEG и др., отразяващи ефектите от тези настройки.

Внимание

 • За да възпроизведете RAW изображения чрез компютър е препоръчително да използвате Digital Photo Professional (софтуер за EOS, наречен тук DPP).
 • По-старите версии на DPP Ver. 4.x не поддържат възпроизвеждане, обработване, редактиране или други операции с RAW изображения, заснети с този фотоапарат. Ако предходна версия на DPP Ver. 4.x е инсталирана в компютъра ви, изтеглете и инсталирайте най-новата версия на DPP от уебсайта на Canon, за да обновите софтуера си (). По същия начин DPP Ver. 3.x или по-стара не поддържа възпроизвеждане, обработване, редактиране или други операции с RAW изображения, заснети с този фотоапарат.
 • Възможно е достъпен в търговската мрежа софтуер да не успее да възпроизведе RAW изображения, заснети чрез този фотоапарат. За информация относно съвместимостта се свържете с производителя на софтуера.

Указания за настройките за качество на изображението

За подробности относно размера на файла, възможния брой снимки, максималния брой снимки в серия и други данни вижте Размер на файла/възможен брой снимки и Максимален брой снимки в серия (приблиз.).

Максимален брой снимки в серия

Приблизителният максимален брой снимки в серия се показва в горната част на екрана.

Забележка

 • Когато показанието за максимален брой снимки в серия е “99”, можете да заснемате серия от 99 снимки или повече. Възможният брой снимки е по-малък при стойност 98 или по-малка, а когато индикацията [BUSY] е показана на екрана за запис, вътрешната буферна памет е запълнена и снимането ще спре временно. Ако прекратите заснемането на серия от снимки, максималният брой снимки в серия ще се увеличи. След като всички заснети изображения са записани в картата, можете отново да снимате при максималния брой снимки в серия, посочен в Максимален брой снимки в серия (приблиз.).