Възпроизвеждане на изображения

Възпроизвеждане на единични изображения

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
  • Ще се изведе последното заснето или възпроизведено изображение.
 2. Превключвайте между изображенията.

  • За да възпроизвеждате изображения, като започнете от най-новото, натиснете бутона Left key. За да разгледате изображенията, като започнете от първото заснето изображение, натиснете Right key.
  • При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

  Без информация

  Базова информация

  Информация за заснемането

 3. Затворете екрана за възпроизвеждане на изображения.

  • Натиснете бутона Playback, за да прекратите възпроизвеждането на изображения и да върнете фотоапарата към готовност за снимане.

Забележка

 • Линии, показващи зоната на изображението, се извеждат за RAW изображения, заснети когато [Shooting: Still img aspect ratio/Shooting: Съотношение на изображението за снимки] е с настройка, различна от [3:2] ().
 • Ако чрез [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения] () са зададени условия за търсене, ще бъдат показани само филтрираните изображения.

Информация за заснемането

Когато е изведен екранът с информация за заснемането (), можете да натиснете бутона INFO , за да смените информацията, изведена в долната част на екрана. Можете също да персонализирате извежданата на екрана информация в [Playback: Playback information display/Playback: Информация за възпроизвеждането] ().