Запаметяване на стил на снимката

Можете да изберете базов стил на снимката, като например [Portrait/Портретна снимка] или [Landscape/Пейзаж], да го настроите в зависимост от своите предпочитания и да го запаметите в [User Def. 1/Потребителски 1] – [User Def. 3/Потребителски 3]. Това е полезно, когато създавате няколко стила на снимката с различни настройки.

Стиловете на снимки, които сте добавили във фотоапарата чрез EOS Utility (софтуер за EOS, ), също могат да бъдат настройвани тук.

 1. Изберете [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].

 2. Изберете номер на дефиниран от потребителя стил.

  • Изберете номер от [User Def. 1/Потребителски 1] до [User Def. 3/Потребителски 3] и след това натиснете бутона INFO.
 3. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

  • При селектирана опция [Picture Style/Стил на снимката] натиснете бутона Quick Control/Set button.
 4. Изберете базов стил на снимката.

  • Изберете базов стил на снимката.
  • Избирайте стилове по този начин и когато коригирате стилове, запаметени във фотоапарата чрез EOS Utility (софтуер за EOS).
 5. Изберете опция.

 6. Задайте нивото на ефекта.

  • Натиснете бутона MENU, за да запаметите зададената настройка и да се върнете към екрана за избор на стил на снимката.

   Базовият стил на снимката ще бъде посочен отдясно на [User Def. */Потребителски *].

   Оцветено в синьо име на стил показва, че фабричните стойности са били променени.

Внимание

 • Ако за [User Def. */Потребителски *] вече е запаметен стил на снимката, промяната на базовия стил на снимката ще нулира настройките на параметрите на вече запаметения потребителски стил на снимката.
 • Настройките [User Def. */Потребителски *] се инициализират, когато зададете [Basic settings/Основни настройки] в [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата] ()

Забележка

 • За да снимате със запаметен стил на снимката, изберете запаметения стил [User Def. */Потребителски *] и снимайте.
 • За процедурата за запаметяване на файл със стил на снимката във фотоапарата вижте инструкциите за работа със софтуера EOS Utility ().