Промяна или изтриване на настройки за свързване

За да промените или изтриете настройки за свързване, първо прекратете Wi-Fi връзката.

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете опция.

  • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екраните.
 3. Изберете [Edit/delete device/Редактиране/изтриване на устройство].

  • Можете да промените Bluetooth връзката, като изберете смартфон с етикет [Bluetooth] в сиво. След като се изведе екранът [Connect to smartphone/Свързване към смартфон], изберете [Pair via Bluetooth/Сдвояване чрез Bluetooth] и след това натиснете Quick Control/Set button в следващия екран.
 4. Изберете устройството, за което да промените или изтриете настройките за свързване.

 5. Изберете опция.

  • Променете или изтрийте настройките за свързване в изведения екран.
  • Change device nickname/Промяна на името на устройството

   Можете да промените името чрез виртуалната клавиатура ().

  • Viewable imgs/Достъпни за разглеждане изображения ()

   Извежда се, когато е избрана настройка [Smartphone Connect to smartphone/Smartphone Свързване към смартфон]. Настройките ще се появят в долната част на екрана.

  • Delete connection information/Изтриване на информацията за връзка

   Когато изтривате информация за връзка за сдвоен смартфон, също изтрийте информацията за фотоапарата, запаметена в смартфона ().

Забележка

 • За да изтриете настройките за свързване с image.canon, посетете уебсайта image.canon.