Персонализиране на стила на снимката

Можете да персонализирате всеки стил на снимката, като промените фабричните настройки. За подробности относно персонализирането на [Monochrome/Монохромен] вижте [] Настройки за монохромни снимки.

 1. Изберете [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].

 2. Изберете стил на снимката.

  • Изберете стил на снимката, за който желаете да зададете настройка, и след това натиснете бутона INFO.
 3. Изберете опция.

 4. Задайте нивото на ефекта.

  • Задайте стойност и след това натиснете Quick Control/Set button.
  • Натиснете бутона MENU, за да запаметите зададената настройка и да се върнете към екрана за избор на стил на снимката.
  • Всички настройки, които са различни от фабричните, ще бъдат оцветени в синьо.

Настройки и ефекти

SharpnessSharpness/
SharpnessРязкост
StrengthStrength/
StrengthСила
0: Слабо подчертаване на контурите 7: Силно подчертаване на контурите
FinenessFineness/
FinenessФиност*1
1: Фино 5: Зърнисто
ThresholdThreshold/
ThresholdПраг*2
1: Нисък 5: Висок
ContrastContrast/ContrastКонтраст -4: Нисък контраст +4: Висок контраст
SaturationSaturation/SaturationНаситеност -4: Ниска наситеност +4: Висока наситеност
Color toneColor tone/Color toneТоналност -4: Червеникава тоналност +4: Жълтеникава тоналност

1: Задава дебелината на контурите, към които се прилага повишаване на рязкостта. Колкото по-малко е числото, толкова по-фини контури могат да бъдат подчертани.

2: Праг на контраста между контурите и околните зони, над който се извършва повишаване на рязкостта. Колкото по-малко е числото, толкова по-подчертан ще бъде контурът, когато разликата в контраста е слаба. Но при по-малко число шумът ще бъде по-забележим.

Забележка

 • При запис на видео настройките [FinenessFineness/FinenessФиност] и [ThresholdThreshold/ThresholdПраг] не се извеждат в [SharpnessSharpness/SharpnessРязкост] и не могат да бъдат задавани.
 • Ако изберете [Default set./Фабрична настройка] на Стъпка 3, можете да възстановите съответния стил на снимката към неговите фабрични настройки.
 • За да снимате с променения от вас стил на снимката, първо изберете променения стил на снимката и след това снимайте.

[] Настройки за монохромни снимки

[Filter effect (Monochrome)Filter effect/Filter effect (Monochrome)Филтърен ефект]

С прилагане на филтърен ефект към монохромна снимка белите облаци или зелените дървета могат да изпъкнат повече на снимката.

Филтър Примерни ефекти
N:None/N:Без филтър Нормални черно-бели снимки без филтърен ефект.
Ye:Yellow/Ye:Жълт Синьото небе ще изглежда по-естествено и белите облаци ще са по-ясни.
Or:Orange/Or:Оранжев Синьото небе ще изглежда малко по-тъмно. Залезът ще изглежда по-бляскав.
R:Red/R:Червен Синьото небе ще изглежда доста тъмно. Есенните листа ще изглеждат по-свежи и ярки.
G:Green/G:Зелен Тоновете на кожата и устните ще изглеждат обезцветени. Зелените листа на дърветата ще изглеждат по-свежи и ярки.

Забележка

 • Повишаването на стойността за [ContrastContrast/ContrastКонтраст] засилва ефекта на филтъра.

[Toning effect (Monochrome)Toning effect/Toning effect (Monochrome)Тониращ ефект]

Чрез прилагане на тониращ ефект можете да създадете монохромна снимка в избраната тоналност. Това е полезно, когато желаете да създадете по-впечатляващи изображения.