Свързване към смартфон

Можете да извършвате посоченото по-долу след сдвояване на фотоапарата с Bluetooth-съвместим смартфон.

 • Установяване на Wi-Fi връзка, използвайки само смартфона ().
 • Установяване на Wi-Fi връзка с фотоапарата дори когато е изключен ()
 • Присъединяване на геолокационни данни към изображения с използване на GPS информация, получена от смартфона ().
 • Дистанционно управление на фотоапарата чрез смартфон ().

Можете също да извършвате посоченото по-долу след свързване на фотоапарата към смартфон чрез Wi-Fi.

 • Преглеждане и съхраняване на изображения от фотоапарата чрез смартфон ().
 • Дистанционно управление на фотоапарата чрез смартфон ().
 • Изпращане на изображения към смартфон от фотоапарата ().

Активиране на функциите Bluetooth и Wi-Fi на смартфона

Включете функциите Bluetooth и Wi-Fi от екрана с настройки на смартфона. Обърнете внимание, че сдвояването с фотоапарата не е възможно чрез екрана с Bluetooth настройки на смартфона.

Забележка

Инсталирайте Camera Connect в смартфон

Специалното приложение Camera Connect (безплатно) трябва да бъде инсталирано в смартфона с Android или iOS.

 • Използвайте най-новата версия на операционната система на смартфона.
 • Приложението Camera Connect може да бъде инсталирано от Google Play или App Store. Можете да получите достъп до Google Play или App Store и чрез QR кодовете, които се появяват на екрана, когато сдвоите или свържете фотоапарата чрез Wi-Fi към смартфон.

Забележка

 • За информация относно поддържаните от Camera Connect операционни системи вижте сайта за изтегляне на Camera Connect.
 • Примерните екрани и други подробности в това ръководство може да се различават от действителните елементи на потребителския интерфейс след актуализиране на фърмуера на фотоапарата или актуализиране на Camera Connect, Android или iOS.

Свързване към Bluetooth-съвместим смартфон чрез Wi-Fi

 • Стъпки чрез фотоапарата (1)

  1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Изберете [SmartphoneConnect to smartphone/SmartphoneСвързване към смартфон].

  3. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

  4. Изберете опция.

   • Ако вече сте инсталирали приложението Camera Connect, изберете [Do not display/Не показвай].
   • Ако приложението Camera Connect не е инсталирано, изберете [Android] или [iOS], сканирайте показания QR код чрез смартфона, за да отворите Google Play или App Store, и инсталирайте Camera Connect.
  5. Изберете [Pair via Bluetooth/Сдвояване чрез Bluetooth].

   • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да стартирате сдвояването

   • За да сдвоите фотоапарата с друг смартфон, различен от текущо сдвоения, изберете [OK] на екрана отляво.

 • Стъпки чрез смартфона (1)

  1. Стартирайте Camera Connect.

   • Следвайте инструкциите в приложението, за да изберете фотоапарата за сдвояване.
 • Стъпки чрез фотоапарата (2)

  1. Изберете [OK].

  2. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

   • Сдвояването е завършено и фотоапаратът е свързан към смартфона чрез Bluetooth.
   • Когато на екрана на смартфона се появи съобщение, използвайте смартфона, както е указано.

  Внимание

  • Фотоапаратът не може да се свързва чрез Bluetooth към две или повече устройства едновременно. За да се свържете чрез Bluetooth към друг смартфон, вижте Промяна или изтриване на настройки за свързване.
  • Bluetooth връзката консумира енергия от батерията дори след активирането на функцията за автоматично изключване на фотоапарата. Поради това, когато решите да използвате фотоапарата, нивото на батерията може вече да е ниско.
  • Отстраняване на неизправности при сдвояване
  • Ако смартфонът вече съдържа запаметени настройки за сдвояване с други фотоапарати, това може да предотврати сдвояването му с този фотоапарат. Преди да се опитате да сдвоите устройствата отново, изтрийте запаметените настройки за сдвояване с други фотоапарати от екрана за Bluetooth настройки на вашия смартфон.

  Забележка

  • С установена Bluetooth връзка можете да управлявате фотоапарата, за да изпращате изображения в смартфона ().
 • Стъпки чрез смартфона (2)

  1. Докоснете функцията от Camera Connect.

   • За подробности относно функциите на Camera Connect вижте Основни функции на Camera Connect.
   • Докоснете функция на Camera Connect, за да стартирате Wi-Fi връзка.
   • Когато е установена Wi-Fi връзка, ще се изведе екранът за избраната функция.
   • На дисплея на фотоапарата се извежда [SmartphoneWi-Fi on/SmartphoneWi-Fi вкл].
 • Wi-Fi връзката към Bluetooth-съвместим смартфон сега е установена.

  • За това как да прекратите Wi-Fi връзката, вижте "Прекратяване на Wi-Fi връзката".
  • Прекратяването на Wi-Fi връзката ще превключи фотоапарата към Bluetooth връзка.
  • За да се свържете отново чрез Wi-Fi, стартирайте Camera Connect и докоснете функцията, която ще използвате.
 • Екран [SmartphoneWi-Fi on/SmartphoneWi-Fi вкл]

  • Disconnect,exit/Прекратяване, изход

   • Прекратява Wi-Fi връзката.
  • Confirm set./Проверка на настройките

   • Можете да проверите настройките.
  • Error details/Подробности за грешки

   • Когато възникне грешка при връзка с Wi-Fi, можете да проверите подробностите за грешката.

Основни функции на Camera Connect

Images on camera/Изображения във фотоапарата

 • Преглед, изтриване или категоризиране на изображения.
 • Съхраняване на изображения в смартфон.
 • Прилагане на ефекти към RAW изображения от смартфон (Творческа помощ).

Remote live view shooting/Отдалечено снимане в режим Live View

 • Позволява дистанционно снимане чрез наблюдение на изображение в реално време на екрана на смартфона

Auto transfer/Автоматичен трансфер

 • Позволява задаване на настройки на фотоапарата и приложението за автоматично прехвърляне на вашите снимки ().

Bluetooth remote controller/Отдалечено управление чрез Bluetooth

 • Позволява дистанционно управление на фотоапарата чрез смартфон, свързан чрез Bluetooth. (Функцията не е достъпна, когато устройствата са свързани чрез Wi-Fi.)
 • Автоматичното изключване е деактивирано, докато използвате функцията за отдалечено управление чрез Bluetooth.

Camera settings/Настройки на фотоапарата

 • Настройките на фотоапарата могат да бъдат променяни.

Можете да проверите други функции от главния екран на Camera Connect.

Поддържане на Wi-Fi връзка, когато фотоапаратът е изключен

Дори когато превключвателят на захранването на фотоапарата е в позиция Power off, докато фотоапаратът е сдвоен със смартфон чрез Bluetooth, можете да използвате смартфона, за да установите връзка чрез Wi-Fi и да разглеждате изображенията във фотоапарата или да извършвате други операции.

Ако предпочитате да не се свързвате чрез Wi-Fi към фотоапарата, когато той е изключен, задайте за [Airplane mode/Самолетен режим] настройка [On/Вкл] или задайте за [Bluetooth settings/Настройки за Bluetooth] настройка [Disable/Забранено].

Внимание

 • Тази функция вече няма да може да се използва, ако настройките за безжична връзка са инициализирани или информацията за връзката със смартфона е изтрита.

Отмяна на сдвояването

Отменете сдвояването със смартфон, както е описано по-долу.

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете [SmartphoneConnect to smartphone/SmartphoneСвързване към смартфон].

  • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екрана.
 3. Изберете [Edit/delete device/Редактиране/изтриване на устройство].

 4. Изберете смартфона, с който искате да преустановите сдвояването.

  • Смартфоните, които в момента са сдвоени с фотоапарата, са обозначени с [Bluetooth].
 5. Изберете [Delete connection information/Изтриване на информацията за връзка].

 6. Изберете [OK].

 7. Изтрийте информацията за фотоапарата, запаметена в смартфона.

  • В менюто за Bluetooth настройки на смартфона изтрийте информацията за фотоапарата, запаметена в смартфона.

Wi-Fi връзка без използване на Bluetooth

 • Стъпки чрез фотоапарата (1)

  1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Изберете [SmartphoneConnect to smartphone/SmartphoneСвързване към смартфон].

   • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екрана.
  3. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

  4. Изберете опция.

   • Ако вече сте инсталирали приложението Camera Connect, изберете [Do not display/Не показвай].
  5. Изберете [Connect via Wi-Fi/Свързване чрез Wi-Fi].

  6. Проверете SSID (име на мрежата) и паролата.

   • Проверете SSID/SSID име (1) и Password/Парола (2), показани на екрана на фотоапарата.
   • Парола няма да се извежда или изисква, ако за [Password/Парола] сте задали [None/Няма] в [Wi-Fi settings/Wi-Fi настройки] ().

  Забележка

  • Ако изберете [Switch network/Превключване на мрежата] на стъпка 6, можете да установите Wi-Fi връзка чрез точка за достъп ().
 • Стъпки чрез смартфона

  1. Използвайте смартфона, за да установите Wi-Fi връзка.

   Екран на смартфона (пример)

  2. Стартирайте Camera Connect и извършете сдвояване с фотоапарата.

 • Стъпки чрез фотоапарата (2)

  1. Изберете [OK].

Wi-Fi връзката към смартфон сега е установена.

Забележка

 • Когато сте свързани чрез Wi-Fi, можете да изпращате изображения към смартфон от екрана за бърз контрол по време на възпроизвеждане ().

Автоматично прехвърляне на изображения при снимане

Снимките ви могат да бъдат изпращани към смартфон автоматично. Преди да изпълните тези стъпки, уверете се, че фотоапаратът и смартфонът са свързани чрез Wi-Fi.

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi settings/Wireless settings: Wi-Fi настройки].

 2. Изберете [Send to smartphone after shot/Изпращане към смартфон след снимане].

 3. За [Auto send/Автоматично изпращане] задайте настройка [Enable/Разрешено].

 4. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

 5. Направете снимката.

Изпращане на изображения към смартфон от фотоапарата.

Можете да използвате фотоапарата, за да изпращате изображения към смартфон, свързан чрез Bluetooth (само устройства с Android) или чрез Wi-Fi.

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

 2. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 3. Изберете [Smartphone Send images to smartphone/Smartphone Изпращане на изображения към смартфон].

  • Ако изпълнявате тази стъпка, докато сте свързани чрез Bluetooth, се показва съобщение и връзката превключва към Wi-Fi връзка.
 4. Изберете опциите за изпращане и изпратете изображенията.

(1) Изпращане на единични изображения

 1. Изберете изображение за изпращане.

  • Използвайте селектора Dial или бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за изпращане, и натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • За да изберете изображението от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Index.
 2. Изберете [Send img shown/Изпращане на показано изображение].

  • В [Size to send/Размер за изпращане] можете да изберете размера на изображението за изпращане.
  • Когато изпращате видео, можете да изберете качество на изображението на видеото за изпращане в [Quality to send/Качество за изпращане].

(2) Изпращане на множество избрани изображения

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send selected/Изпращане на избрани изображения].

 3. Изберете изображения за изпращане.

  • Използвайте селектора Dial или бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за изпращане, и натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • Можете да натиснете бутона Index, за да изберете изображението от екрана с три изображения. За да се върнете към възпроизвеждане на единични снимки, натиснете бутона Magnify.
  • След като сте избрали изображения за изпращане, натиснете бутона MENU.

   Изберете [OK], когато се изведе съобщение.

 4. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.

  • Когато изпращате видео, изберете качество на изображението в [Quality to send/Качество за изпращане].

 5. Изберете [Send/Изпращане].

(3) Изпращане на зададен диапазон от изображения

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send range/Изпрати диапазон].

 3. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • След това изберете последното изображение (крайна точка). Към всички изображения в диапазона между първото и последното изображение ще бъде добавен символ [Check].
  • За да отмените избора, повторете процедурата.
  • За да промените броя на изображенията, показани в екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Index или Magnify/Reduce.
 4. Потвърдете диапазона.

  • Натиснете бутона MENU.

   Изберете [OK], когато се изведе съобщение.

 5. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.

  • Когато изпращате видео, изберете качество на изображението в [Quality to send/Качество за изпращане].
 6. Изберете [Send/Изпращане].

(4) Изпращане на всички изображения от картата

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send all card/Изпрати всички от картата].

 3. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.

  • Когато изпращате видео, изберете качество на изображението в [Quality to send/Качество за изпращане].
 4. Изберете [Send/Изпращане].

(5) Изпращане на изображения, които отговарят на условията за търсене

Изпратете всички изображения, които отговарят на условията за търсене, зададени в [Set image search conditions/Задаване на условия за търсене на изображения], наведнъж. За подробности относно [Set image search conditions/Задаване на условия за търсене на изображения] вижте Задаване на условия за търсене на изображения.

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send all found/Изпрати всички намерени].

 3. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.

  • Когато изпращате видео, изберете качество на изображението в [Quality to send/Качество за изпращане].
 4. Изберете [Send/Изпращане].

Прекратяване на трансфера на изображения

Внимание

 • Докато се извършва трансфер на изображения, не можете да заснемете снимка дори ако натиснете спусъка на фотоапарата.

Забележка

 • Можете да отмените прехвърлянето на изображения, като изберете [Cancel/Отмяна] по време на прехвърлянето.
 • Можете да избирате до 999 файла едновременно.
 • Когато е установена Wi-Fi връзка, е препоръчително изключване на функцията за пестене на енергия на смартфона.
 • Избирането на настройка за намален размер за снимки важи за всички снимки, изпратени чрез конкретната операция. Имайте предвид, че снимките с размер Small 2 не се намаляват.
 • Избирането на настройка за компресия за видео важи за всички видеофайлове, изпратени чрез конкретната операция.
 • Ако за захранване на фотоапарата използвате батерия, уверете се, че тя е напълно заредена.

Прекратяване на Wi-Fi връзки

В екрана [SmartphoneWi-Fi on/SmartphoneWi-Fi вкл] изберете [Disconnect,exit/Прекратяване, изход].

 • Ако екранът [SmartphoneWi-Fi on/SmartphoneWi-Fi вкл] не е изведен, изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].
 • Изберете [Disconnect,exit/Прекратяване, изход] и след това изберете [OK] в диалоговия прозорец за потвърждение.

Настройки за достъп до изображенията от смартфон

Изображения могат да се задават след прекратяване на Wi-Fi връзката.

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете [Connect to smartphone/Свързване към смартфон].

  • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екрана.
 3. Изберете [Edit/delete device/Редактиране/изтриване на устройство].

 4. Изберете смартфон.

  • Изберете името на смартфона, чрез който желаете да се разглеждат изображенията.
 5. Изберете [Viewable imgs/Достъпни за разглеждане изображения].

 6. Изберете опция.

  • Изберете [OK], за да отворите екрана за настройки.

  [All images/Всички изображения]

  • Всички изображения, съхранени в картата, стават достъпни за разглеждане.

  [Images from past days/Изображения от последните дни]

  • Задаване на достъпни за разглеждане изображения според датата на заснемане. Могат да се избират изображения, заснети до девет дни назад.
  • Когато е избрана настройка [Images shot in past days/Изображения, заснети през последните дни], изображенията, заснети до зададения брой дни преди текущата дата, ще бъдат достъпни за разглеждане. Натиснете Up key Down key, за да зададете броя дни, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button, за да потвърдите избора.
  • След като изберете [OK], изображенията, които могат да бъдат разглеждани, са настроени.

  Внимание

  • Ако за [Viewable imgs/Достъпни за разглеждане изображения] е зададена настройка, различна от [All images/Всички изображения], отдалеченото снимане не е възможно.

  [Select by rating/Избор по категория]

  • Изберете достъпните за разглеждане изображения според това дали са категоризирани (или не) или според типа категория.
  • След като изберете типа категория, изображенията, които могат да бъдат разглеждани, са настроени.

  [File number range/Диапазон от номера на файлове] (Изберете диапазон)

  • Изберете първото и последното изображение, подредени по номер на файла, за да зададете достъпните за разглеждане изображения.

   1. Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да изведете екрана за избор на изображения. За да изберете изображения, използвайте селектора Dial или бутоните Left keyRight key.

    За да изберете изображението от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Index.

   2. Изберете началното изображение от диапазона (1).
   3. Натиснете бутона Right key, за да изберете крайното изображение от диапазона (2).
   4. Изберете [OK].

Внимание

 • Ако Wi-Fi връзката бъде прекратена по време на дистанционен запис на видео, фотоапаратът извършва следното:

  • Текущият запис на видео в режим на запис на видео ще продължи.
  • Текущият запис на видео в режим на заснемане на снимки ще бъде прекратен.
 • При установена Wi-Fi връзка със смартфон, някои функции не са достъпни.
 • При отдалечено снимане скоростта на AF може да се намали.
 • В зависимост от състоянието на комуникацията, показването на изображение или освобождаването на затвора може да се извършват по-бавно от обикновено.
 • Когато съхранявате изображения в смартфон, не можете да заснемете снимка дори ако натиснете спусъка на фотоапарата. Също така дисплеят на фотоапарата може да се изключи.

Забележка

 • Когато е установена Wi-Fi връзка, е препоръчително изключване на функцията за пестене на енергия на смартфона.