Свързване към компютър чрез Wi-Fi

Този раздел описва как да свързвате фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi и да работите дистанционно с фотоапарата, като използвате софтуера за EOS или друг специализиран софтуер. Инсталирайте най-новата версия на софтуера в компютъра, преди да настроите Wi-Fi връзката.

За инструкции за работа с компютъра прочетете ръководството за работа с компютъра.

Управление на фотоапарата чрез EOS Utility

С помощта на EOS Utility (софтуер за EOS) можете да импортирате изображения от фотоапарата, да управлявате фотоапарата и да извършвате други операции.

Стъпки чрез фотоапарата (1)

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете [ComputerRemote control (EOS Utility)/ComputerДистанционно управление (EOS Utility)].

  • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екраните.
 3. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 4. Проверете SSID (име на мрежата) и паролата.

  • Проверете SSID/SSID име (1) и Password/Парола (2), показани на екрана на фотоапарата.
  • Парола няма да се извежда или изисква, ако за [Password/Парола] сте задали [None/Няма] в [Wi-Fi settings/Wi-Fi настройки]. За подробности вижте Wi-Fi настройки.

Стъпки чрез компютъра (1)

 1. Изберете SSID и след това въведете паролата.

  Екран на компютъра (пример)

Стъпки чрез фотоапарата (2)

 1. Изберете [OK].

  • На дисплея се извежда съобщението по-долу. "******" показва последните шест цифри на MAC адреса на фотоапарата, който ще бъде свързан.

Стъпки чрез компютъра (2)

 1. Стартирайте EOS Utility.

 2. В EOS Utility щракнете върху [Pairing over Wi-Fi/LAN/Сдвояване чрез Wi-Fi/LAN].

  • Ако се появи съобщение относно защитната стена, изберете [Yes/Да].
 3. Щракнете върху [Connect/Свързване].

  • Изберете фотоапарата, към който да се свържете, и след това щракнете върху [Connect/Свързване].

Стъпки чрез фотоапарата (3)

 1. Установете Wi-Fi връзка.

  • Изберете [OK].

Екран [ComputerWi-Fi on/ComputerWi-Fi вкл]

 • Disconnect,exit/Прекратяване, изход

  • Прекратява Wi-Fi връзката.
 • Confirm set./Проверка на настройките

  • Можете да проверите настройките.
 • Error details/Подробности за грешки

  • Когато възникне грешка при връзка с Wi-Fi, можете да проверите подробностите за грешката.

Wi-Fi връзката към компютър сега е установена.

Внимание

 • Ако Wi-Fi връзката бъде прекратена по време на дистанционен запис на видео, фотоапаратът извършва следното:

  • Текущият запис на видео в режим на запис на видео ще продължи.
  • Текущият запис на видео в режим на заснемане на снимки ще бъде прекратен.
 • Не можете да използвате фотоапарата за заснемане на снимки, когато е зададен режим на запис на видео чрез EOS Utility.
 • При установена Wi-Fi връзка с EOS Utility, някои функции са недостъпни.
 • При отдалечено снимане скоростта на AF може да се намали.
 • В зависимост от състоянието на комуникацията, показването на изображение или освобождаването на затвора може да се извършват по-бавно от обикновено.
 • При отдалечено снимане в режим Live View скоростта на трансфер на изображението е по-ниска, отколкото при връзка чрез интерфейсен кабел. Ето защо движенията на обектите няма да бъдат показани на екрана гладко.