Режим на фокуса

Можете да зададете метода на фокусиране (режим на фокуса).

  1. Изберете [Shooting: Focus mode/Shooting: Режим на фокуса].

  2. Изберете опция.

    • [AF]: Автоматично фокусиране
    • [MF]: Ръчно фокусиране

Внимание

  • [Shooting: Focus mode/Shooting: Режим на фокуса] не се извежда, когато позицията на фокуса е в ефективния обхват изключително за ръчно фокусиране (MF). Завъртете пръстена за фокусиране към безкрайност (по часовниковата стрелка, гледано откъм предната част на фотоапарата), за да преместите позицията на фокуса, докато се появи [Shooting: Focus mode/Shooting: Режим на фокуса].