Продължителност на прегледа

Задайте настройка [Hold/Задържане] за неограничено време за преглед на изображението след заснемането или задайте [Off/Изкл], за да не се извежда изображение за преглед след заснемането.

  1. Изберете [Shooting: Review duration/Shooting: Продължителност на прегледа].

  2. Задайте опция за време.

Забележка

  • Когато е зададена настройка [Hold/Задържане], изображенията се възпроизвеждат за времето, зададено в [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия].