Wi-Fi връзка чрез точки за достъп

Този раздел описва как да присъедините фотоапарата към Wi-Fi мрежа чрез точка за достъп, съвместима с WPS (режим PCB).

Първо проверете разположението на бутона WPS и колко дълго трябва да го натискате. Установяването на Wi-Fi връзка може да отнеме приблиз. 1 минута.

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете опция.

  • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екраните.
 3. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

  • Съобщението по-долу се показва, когато изберете [Smartphone Connect to smartphone/Smartphone Свързване към смартфон]. Ако вече сте инсталирали приложението Camera Connect, изберете [Do not display/Не показвай].
  • В следващия показан екран [Connect to smartphone/Свързване към смартфон] изберете [Connect via Wi-Fi/Свързване чрез Wi-Fi].
 4. Изберете [Switch network/Превключване на мрежата].

  • Извежда се, когато е избрано [Smartphone], [Computer] или [Printer].
 5. Изберете [Connect with WPS/Свързване чрез WPS].

  Забележка

 6. Изберете [WPS (PBC mode)/WPS (PBC режим)].

  • Изберете [OK].
 7. Свържете се към точката за достъп чрез Wi-Fi.

  • Натиснете WPS бутона на точката за достъп.
  • Изберете [OK].
 8. Изберете [Auto setting/Автоматична настройка].

  • Изберете [OK], за да отворите екрана с настройки на функцията Wi-Fi.
  • Ако възникне грешка с [Auto setting/Автоматична настройка], вижте Ръчна настройка на IP адрес.
 9. Задайте настройките за функцията Wi-Fi.

  [ Connect to smartphone/ Свързване към смартфон]

  • В екрана за Wi-Fi настройки на смартфона докоснете SSID името (име на мрежа), показано на екрана на фотоапарата, и след това въведете паролата за свързване с точката за достъп.

  Преминете към стъпка 8 в Wi-Fi връзка без използване на Bluetooth.

  [ Remote control (EOS Utility)/ Дистанционно управление (EOS Utility)]

  Преминете към стъпка 7 или 8 в Стъпки чрез компютъра (2).

  [Print from Wi-Fi printer/Печат чрез Wi-Fi принтер]

  Преминете към стъпка 6 в Свързване към принтер чрез Wi-Fi.

  Регистрирайте image.canon.

  Преминете към стъпка 5 в Регистриране на image.canon.

Режим "Точка за достъп на фотоапарата"

Режимът "Точка за достъп на фотоапарата" е режим за свързване на фотоапарата директно към всяко друго устройство чрез Wi-Fi. Извежда се, когато сте задали [Smartphone], [Computer] или [Printer] след [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

Ръчна настройка на IP адрес

Показаните опции ще са различни в зависимост от Wi-Fi функцията.

 1. Изберете [Manual setting/Ръчна настройка].

  • Изберете [OK].
 2. Изберете опция.

  • Изберете опция, за да извикате екрана за въвеждане на цифри.
  • За да използвате мрежов шлюз, изберете [Enable/Разрешено] и след това изберете [Address/Адрес].
 3. Въведете желаните стойности.

  • Завъртете селектора Dial, за да местите позицията на въвеждане в горното поле, и използвайте Left key Right key, за да изберете цифра за въвеждане. Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да въведете избраната цифра.
  • За да изтриете току-що въведената цифра, натиснете бутона MENU.
  • Изберете [OK], след като цифрите са въведени. Екранът се връща към екрана от стъпка 2.
 4. Изберете [OK].

  • Когато сте завършили настройването на необходимите елементи, изберете [OK].
  • Ако не сте сигурни какво да въведете, вижте “Проверка на мрежовите настройки” или попитайте мрежовия си администратор или друг човек, запознат с мрежата.