Самоснимачка за видео

Записът на видео може да бъде стартиран чрез самоснимачката.

  1. Изберете [Shooting: Movie self-timer/Shooting: Самоснимачка за видео].

  2. Изберете опция.

  3. Запишете видеото.

    • След като натиснете бутона за запис на видео, фотоапаратът възпроизвежда звуков сигнал и показва брояч на секундите преди стартирането на записа.

Забележка

  • За да отмените самоснимачката, натиснете бутона Quick Control/Set button.