Приоритет на светлите тонове

Можете да намалите преекспонираните бели зони.

  1. Изберете [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове].

  2. Задайте опция.

    • [Enable/Разрешено]: Подобрява градацията в ярките зони. Градацията между сивите и светлите тонове става по-гладка.
    • [Enhanced/Усилено]: Намалява преекспонираните светли тонове дори повече от [Enable/Разрешено] при някои условия на снимане.

Внимание

  • Шумът може малко да се увеличи.
  • Диапазонът на ISO светлочувствителността започва от ISO 200. Разширена ISO светлочувствителност не може да се задава.
  • Настройка [Enhanced/Усилено] не е достъпна, когато записвате видео.
  • При някои сцени настройката [Enhanced/Усилено] може да не постигне очакваните резултати.