Инициализиране на комуникационните настройки

Всички настройки за безжична комуникация могат да бъдат изтрити. Можете да изтриете настройките за безжична комуникация, за да предотвратите тяхното разкриване, когато предоставяте фотоапарата си на други хора.

  1. Изберете [Wireless settings: Reset communication settings/Wireless settings: Инициализиране на комуникационните настройки].

  2. Изберете [OK].

Внимание

  • Ако сте сдвоили фотоапарата със смартфон, в екрана с Bluetooth настройки на смартфона изтрийте информацията за връзката на фотоапарата, чиито настройки за безжична комуникация сте инициализирали.

Забележка

  • Всички настройки за безжична комуникация могат да бъдат инициализирани, като изберете опцията [Communication settings/Комуникационни настройки] за [Other settings/Други настройки] в [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата].