Инструкции за безопасност

Прочетете тези инструкции, за да работите с продукта безопасно.

Спазвайте тези инструкции, за да предпазите от наранявания работещия с продукта и другите.

Warning ВНИМАНИЕ:
Обозначава опасност от сериозни наранявания или смърт.
 • Съхранявайте продукта на недостъпни за малки деца места.

  Съхранявайте батериите на недостъпни за деца места.

  Окачването на ремъка около шията на човек може да причини задушаване.

  Поглъщането на части или аксесоари от фотоапарати е опасно. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

  Поглъщането на батерии е опасно. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

 • ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА ПЛОСКА КРЪГЛА БАТЕРИЯ

  Плоските кръгли батерии са опасни и трябва винаги да се съхраняват на недостъпни за деца места, независимо дали са нови, или употребявани.

  Тези батерии може да причинят тежки или фатални наранявания за 2 часа или по-малко, ако бъдат погълнати или поставени в която и да е част от тялото.

  Ако подозирате, че плоска кръгла батерия е била погълната или поставена в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

 • Използвайте само източниците на захранване, посочени в това ръководство на потребителя.
 • Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
 • Не подлагайте продукта на сътресения и вибрации.
 • Не докосвайте вътрешните компоненти.
 • Прекратете използването на продукта, ако възникнат необичайни обстоятелства, като например дим или странен мирис.
 • Не използвайте органични разтворители като алкохол, бензин или разредител за боя, за да почиствате продукта.
 • Не мокрете продукта. Не поставяйте външни обекти или течности в продукта.
 • Не използвайте продукта в присъствието на запалими газове.

  Това може да доведе до токов удар, експлозия или пожар.

 • Не оставяйте обектив или камера/фотоапарат с монтиран обектив на слънце, без да е поставена предпазната капачка на обектива.

  Обективът може да концентрира слънчевите лъчи и да причини пожар.

 • Не докосвайте продукт, свързан към електрическата мрежа, по време на гръмотевични бури.

  Това може да доведе до токов удар.

 • Спазвайте следните указания, когато използвате батерии, закупени от търговската мрежа, или батерии, включени в комплекта.

  • Използвайте батериите само с продукта, за който са предназначени.
  • Не нагрявайте батериите и не ги излагайте на огън.
  • Не зареждайте батериите чрез неразрешени зарядни устройства.
  • Не допускайте замърсяване на контактните пластини и не ги допирайте до карфици, кламери или други метални предмети.
  • Не използвайте протекли батерии.
  • При изхвърляне на батериите изолирайте контактните пластини със скоч лента или по друг начин.

  Това може да доведе до токов удар, експлозия или пожар.

  Ако електролит от протекла батерия влезе в контакт с кожата или дрехите ви, измийте засегнатия участък обилно с течаща вода. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода и потърсете незабавно медицинска помощ.

 • При използване на зарядно устройство или захранващ адаптер спазвайте следните инструкции.

  • Периодично почиствайте натрупванията от прах по щепсела и контакта с помощта на суха кърпа.
  • Не вкарвайте или издърпвайте щепсела с мокри ръце.
  • Не използвайте продукта, ако щепселът не е вкаран докрай в контакта.
  • Не допускайте замърсяване на щепсела и контактните пластини и не ги допирайте до карфици, кламери или други метални предмети.
  • Не докосвайте зарядното устройство или захранващия адаптер, свързан към електрическата мрежа, по време на гръмотевични бури.
 • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Не повреждайте, не модифицирайте и не нарушавайте целостта на захранващия кабел.
 • Не увивайте продукта в кърпа или други материали, докато работи или веднага след употреба, когато продуктът е все още топъл.
 • Когато изключвате продукта от контакта, издърпвайте захранващия кабел, като го държите за щепсела (не за кабела).
 • Не оставяйте продукта свързан към източник на захранване за продължителни периоди от време.
 • Не зареждайте батериите при температури извън диапазона 5 - 40 °C.

  Това може да доведе до токов удар, експлозия или пожар.

 • Не оставяйте продукта в контакт с една и съща зона от кожата за продължителни периоди от време по време на използване.

  Това може да доведе до нискотемпературни изгаряния, включително зачервяване на кожата и образуване на мехури, дори ако продуктът не е толкова горещ на пипане. Използването на статив или друго подобно оборудване се препоръчва при работа с продукта на горещи места, както и за хора с проблеми с кръвообращението или с по-малко чувствителна кожа.

 • Спазвайте всички указания, изискващи да изключите продукта на места, където използването му е забранено.

  Несъобразяването с подобни указания може да причини неизправност поради въздействието на електромагнитните вълни и дори да доведе до злополуки.

 • Дръжте батериите далече от домашни любимци.

  Захапването на батерия от домашен любимец може да причини изтичане на батерията, прегряване или експлозия и в резултат на това – пожар или материални щети.

CautionПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Следвайте инструкциите по-долу. В противен случай може да възникнат наранявания или повреди на имущество.
 • Не задействайте светкавицата в близост до очите на хора.

  Това може да увреди очите.

 • Не гледайте в екрана или през визьора твърде продължително.

  Това може да предизвика симптомите на морска болест. В такъв случай незабавно преустановете използването на продукта и си починете, преди да възобновите работата.

 • Светкавицата се нагрява силно при работа. Не допирайте пръстите си или други части на тялото си, нито пък предмети, до светкавицата по време на снимане.

  Това може да доведе до изгаряния или до неизправност на светкавицата.

 • Не оставяйте продукта на места, изложени на крайно високи или ниски температури.

  Продуктът може да стане много горещ/студен и да причини изгаряния или наранявания при допир.

 • Ремъкът е предназначен за окачване само към тялото на човек. Окачването на продукта с ремък на кука или на друг предмет може да повреди продукта. Също така не разтърсвайте продукта и не го подлагайте на силни удари.
 • Не прилагайте силен натиск върху обектива и го предпазвайте от удари в други предмети.

  Това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

 • Монтирайте продукта само на статив, който е достатъчно стабилен.
 • Не носете продукта, когато е монтиран на статив.

  Това може да доведе до нараняване или злополука.

 • Не докосвайте вътрешните части на продукта.

  Това може да доведе до нараняване.

 • Ако по време на или след употребата на този продукт възникне някаква необичайна кожна реакция или дразнене, въздържайте се от по-нататъшна употреба на продукта и потърсете медицински съвет/помощ.