Διαδοχική προβολή

Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες στην κάρτα ως αυτόματη διαδοχική προβολή.

 1. Καθορίστε τις εικόνες που θα προβληθούν.

  • Για να προβάλετε όλες τις εικόνες στην κάρτα, μεταβείτε στο βήμα 2.
  • Αν θέλετε να καθορίσετε τις εικόνες που θα προβληθούν σε διαδοχική προβολή, φιλτράρετε τις εικόνες μέσω της επιλογής [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] ().
 2. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαδοχ. προβολή].

 3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή όπως επιθυμείτε.

  • Επιλέξτε [Διαμόρφωση].
  • Ορίστε τις ρυθμίσεις [Χρόνος προβολής], [Επανάληψη] (επαναλαμβανόμενη προβολή) και [Εφέ μετάβασης] (εφέ κατά την αλλαγή εικόνων) για τις στατικές εικόνες.
  • Για την αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης, χρησιμοποιήστε την επιλογή [Μουσική υπόκρουση], για να επιλέξτε τη μουσική ().
  • Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο MENU.

  Χρόνος αναπαραγωγής

  Επανάληψη

  Εφέ μετάβασης

  Μουσική υπόκρουση

 4. Ξεκινήστε τη διαδοχική προβολή.

  • Επιλέξτε [Έναρξη].
  • Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Φόρτωση εικόνας...], θα ξεκινήσει η διαδοχική προβολή.
 5. Τερματίστε τη διαδοχική προβολή.

  • Για να τερματίσετε τη διαδοχική προβολή και να επιστρέψετε στην οθόνη ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο MENU.

Σημείωση

 • Για να διακόψετε προσωρινά τη διαδοχική προβολή, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Κατά την παύση, στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί η ένδειξη [Παύση]. Για να συνεχίσετε τη διαδοχική προβολή, πατήστε ξανά το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 • Κατά την αυτόματη προβολή στατικών εικόνων, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO για να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης ().
 • Η ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ταινίας μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω.
 • Κατά την αυτόματη προβολή ή την παύση, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να προβάλλετε άλλες εικόνες.
 • Κατά την αυτόματη προβολή, το αυτόματο σβήσιμο δεν θα χρησιμοποιηθεί.
 • Ο χρόνος προβολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εικόνα.

Επιλογή μουσικής υπόκρουσης

Οι διαδοχικές προβολές μπορούν να αναπαραχθούν με μουσική υπόκρουση, αφού αντιγράψετε τη μουσική στην κάρτα, χρησιμοποιώντας το EOS Utility (λογισμικό EOS).

 1. Επιλέξτε [Μουσική υπόκρουση].

  • Ρυθμίστε την επιλογή [Μουσική υπόκρουση] σε [On].
 2. Επιλέξτε τη μουσική υπόκρουση.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε μουσική και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Για τη [Διαδοχ. προβολή], μπορείτε να επιλέξετε πολλά κομμάτια.
 3. Ακούστε ένα δείγμα.

  • Για να ακούσετε ένα δείγμα, πατήστε το πλήκτρο INFO.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου. Πατήστε ξανά το πλήκτρο INFO για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
  • Για να διαγράψετε τη μουσική, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να την επιλέξετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF.

Σημείωση

 • Για οδηγίες σχετικά με την αντιγραφή μουσικής υπόκρουσης σε κάρτα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών του EOS Utility.