Εγγραφή ταινίας

Εγγραφή ταινίας με αυτόματη έκθεση

Η έκθεση ελέγχεται αυτόματα έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα.

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ταινίες.

 2. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση λήψης].

 3. Επιλέξτε [Αυτόμ. έκθ. ταινίας].

 4. Εστιάστε στο θέμα.

  • Πριν από την εγγραφή ταινίας, εστιάστε με αυτόματη εστίαση (AF) () ή χειροκίνητα ().
  • Από προεπιλογή, η ρύθμιση [Λήψη: Servo AF ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ώστε η μηχανή να διατηρεί πάντα την εστίαση ().
  • Με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του γίνεται εστίαση με την τρέχουσα μέθοδο AF.
 5. Καταγράψτε την ταινία.

  • Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ταινίας.
  • Κατά την εγγραφή της ταινίας, στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο [REC].
  • Το ενσωματωμένο μικρόφωνο καταγράφει τον ήχο ().
  • Για να διακόψετε την εγγραφή της ταινίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Ταινίες]

Σημείωση

 • Μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση (Κλείδωμα AE) πατώντας το πλήκτρο Κλείδωμα AE (). Για να ακυρώσετε το κλείδωμα AE, πατήστε ξανά το πλήκτρο Κλείδωμα AE.
 • Η διόρθωση έκθεσης στην εγγραφή ταινίας με χειροκίνητη έκθεση μπορεί να οριστεί σε μέχρι ±3 στοπ.
 • Η ταχύτητα ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος δεν καταγράφονται στις πληροφορίες Exif της ταινίας.

Εγγραφή ταινίας με χειροκίνητη έκθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO για την εγγραφή ταινίας.

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ταινίες.

 2. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση λήψης].

 3. Επιλέξτε [Χειροκ. έκθ. ταινίας].

 4. Ορίστε την ταχύτητα ISO.

  • Πατήστε Αριστερό πλήκτρο.

   Εμφανίζεται η οθόνη της ρύθμισης ταχύτητας ISO.

  • Ρυθμίστε με τον επιλογέα Επιλογέας ή με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
 5. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου έκθεσης.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο επάνω, για να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να ορίσετε την τιμή.
  • Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος 1/4000–1/8 δευτ.
 6. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας, αποφύγετε την αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος ή της ταχύτητας ISO, διότι ενδέχεται να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση ή να δημιουργηθεί περισσότερος θόρυβος σε υψηλές ταχύτητες ISO.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας με κινούμενο θέμα, συνιστάται ταχύτητα κλείστρου 1/25 δευτ. έως 1/125 δευτ. περίπου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο ομαλή θα φαίνεται η κίνηση του θέματος.
 • Το τρεμόπαιγμα που εμφανίζεται στην οθόνη, όταν γίνεται εγγραφή με φως φθορισμού ή με λυχνία LED, ίσως να καταγραφεί, αν αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου.

Σημείωση

 • Με την Αυτόματη ISO, η διόρθωση έκθεσης μπορεί να οριστεί σε έως ±3 στοπ ().
 • Για να κλειδώσετε την ταχύτητα ISO, όταν έχει οριστεί Αυτόματη ISO, πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα AE. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Κλείδωμα AE, για να ακυρώσετε το κλείδωμα της ταχύτητας ISO.
 • Αν πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE και αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου, μπορείτε να δείτε τη διαφορά επιπέδου έκθεσης στην ένδειξη επιπέδου έκθεσης, σε σύγκριση με το αποτέλεσμα από το πάτημα του πλήκτρου Κλείδωμα AE.

Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή με χειροκίνητη έκθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO ή να επιλέξετε [AUTO]. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα ISO, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Λήψη στατικών εικόνων

Δεν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας. Για να τραβήξετε στατικές εικόνες, γυρίστε τον επιλογέα κατάστασης για εναλλαγή σε άλλη κατάσταση λήψης.

Εμφάνιση πληροφοριών (Εγγραφή ταινίας)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη εγγραφής ταινίας.