Σύνδεση Wi-Fi μέσω σημείων πρόσβασης

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi μέσω ενός σημείου πρόσβασης συμβατού με WPS (κατάσταση PBC).

Πρώτον, ελέγξτε τη θέση του πλήκτρου WPS και πόσο καιρό θα το πιέσετε. Η δημιουργία της σύνδεσης Wi-Fi μπορεί να διαρκέσει περίπου 1 λεπτό.

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Αν εμφανίζεται το ιστορικό (), πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για εναλλαγή οθονών.
 3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

  • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, εάν έχει επιλεχθεί το στοιχείο [Smartphone Σύνδεση με smartphone]. Αν το Camera Connect έχει εγκατασταθεί ήδη, επιλέξτε [Να μην εμφανιστεί].
  • Στην οθόνη [Σύνδεση με smartphone] που εμφανίζεται στη συνέχεια, επιλέξτε [Σύνδεση μέσω Wi-Fi].
 4. Επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου].

  • Εμφανίζεται όταν έχουν επιλεγεί τα [Smartphone], [Υπολογιστής] ή [Εκτυπωτής].
 5. Επιλέξτε [Σύνδεση με WPS].

  Σημείωση

 6. Επιλέξτε [WPS (κατ. PBC)].

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 7. Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi.

  • Πατήστε το πλήκτρο WPS του σημείου πρόσβασης.
  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 8. Επιλέξτε [Αυτόματη ρύθμιση].

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης της λειτουργίας Wi-Fi.
  • Αν παρουσιαστεί σφάλμα με το στοιχείο [Αυτόματη ρύθμιση], ανατρέξτε στη σελίδα Χειροκίνητη ρύθμιση διεύθυνσης IP.
 9. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Wi-Fi.

  [ Σύνδεση με smartphone]

  • Στην οθόνη ρύθμισης Wi-Fi του smartphone, αγγίξτε το SSID (όνομα δικτύου) που εμφανίζεται στη μηχανή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του σημείου πρόσβασης για τη σύνδεση.

  Προχωρήστε στο βήμα 8 στην ενότητα Σύνδεση Wi-Fi χωρίς τη χρήση Bluetooth.

  [ Τηλεχειριστήριο (EOS Utility)]

  Προχωρήστε στο βήμα 7 ή 8 στη σελίδα Βήματα στον υπολογιστή (2).

  [Εκτύπωση από εκτυπωτή Wi-Fi]

  Προχωρήστε στο βήμα 6 στην ενότητα Σύνδεση με εκτυπωτή μέσω Wi-Fi.

  Εγγραφή στον ιστότοπο image.canon.

  Προχωρήστε στο βήμα 5 στην ενότητα Εγγραφή στον ιστότοπο image.canon..

Κατάσταση σημείου πρόσβασης μηχανής

Η κατάσταση σημείου πρόσβασης μηχανής είναι μια κατάσταση σύνδεσης για την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε κάθε συσκευή μέσω Wi-Fi. Εμφανίζεται όταν επιλέγεται το εικονίδιο [Smartphone], [Υπολογιστής] ή [Εκτυπωτής] μετά το στοιχείο [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

Χειροκίνητη ρύθμιση διεύθυνσης IP

Οι επιλογές που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία Wi-Fi.

 1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη ρύθμιση].

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ορίστε μια επιλογή για πρόσβαση στην οθόνη για αριθμητική εισαγωγή.
  • Για να χρησιμοποιήσετε μια πύλη επικοινωνίας, επιλέξτε [Ενεργ.] και, στη συνέχεια, [Δ/νση].
 3. Πληκτρολογήστε τις επιθυμητές τιμές.

  • Στρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να μετακινήσετε τη θέση εισόδου στην επάνω περιοχή και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε αριθμούς για εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εισαγάγετε τον επιλεγμένο αριθμό.
  • Για να διαγράψετε τον αριθμό που μόλις εισαγάγατε, πατήστε το πλήκτρο MENU.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] μετά την εισαγωγή των αριθμών. Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 2.
 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των απαιτούμενων στοιχείων, επιλέξτε [ΟΚ].
  • Αν δεν είστε βέβαιοι για τα στοιχεία εισαγωγής, ανατρέξτε στη σελίδα Έλεγχος ρυθμίσεων δικτύου ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή με κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει γνώσεις για το δίκτυο.