Αποθήκευση σε Προσωπικό Μενού

Προσθήκη καρτελών Προσωπικού Μενού

 1. Επιλέξτε [Προσθήκη καρτέλας Προσ. Μενού].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και πέντε καρτέλες Προσωπικού Μενού επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2.

Αποθήκευση στοιχείων μενού στις καρτέλες «Προσωπικό μενού»

 1. Επιλέξτε [MY MENU*: Διαμόρφωση].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή στοιχείων προς αποθ.].

 3. Αποθηκεύστε τα επιθυμητά στοιχεία.

  • Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και έξι στοιχεία.
  • Για να επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 2, πατήστε το πλήκτρο MENU.

Ρυθμίσεις καρτέλας «Προσωπικό μενού»

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να διαγράψετε στοιχεία στην καρτέλα μενού, καθώς και να μετονομάσετε ή να διαγράψετε την καρτέλα μενού.

Ταξινόμηση αποθηκ. στοιχείων

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων στοιχείων στο Προσωπικό μενού. Επιλέξτε [Ταξινόμηση αποθηκ. στοιχείων], επιλέξτε ένα στοιχείο για να αλλάξετε τη σειρά του και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Ενώ εμφανίζεται το στοιχείο [Επάνω και κάτω], πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να αλλάξετε τη σειρά του στοιχείου και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Διαγραφή επιλεγμ. στοιχείων/Διαγρ. όλων στοιχείων σε καρτ

Μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα αποθηκευμένα στοιχεία. Η ρύθμιση [Διαγραφή επιλεγμ. στοιχείων] διαγράφει ένα στοιχείο κάθε φορά και η ρύθμιση [Διαγρ. όλων στοιχείων σε καρτ] διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία της καρτέλας.

Διαγραφή καρτέλας

Μπορείτε να διαγράψετε την τρέχουσα καρτέλα «Προσωπικό μενού». Επιλέξτε [Διαγραφή καρτέλας] για να διαγράψετε την καρτέλα [MY MENU*].

Προσοχή

 • Με την εκτέλεση της λειτουργίας [Διαγραφή καρτέλας] διαγράφονται επίσης τα ονόματα καρτελών που έχουν μετονομαστεί με την επιλογή [Μετονομασία καρτέλας].

Μετονομασία καρτέλας

Μπορείτε να μετονομάσετε την καρτέλα «Προσωπικό μενού» από το προεπιλεγμένο όνομα [MY MENU*].

 1. Επιλέξτε [Μετονομασία καρτέλας].

 2. Εισαγάγετε κείμενο.

  • Για να διαγράψετε χαρακτήρες που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε [Διαγραφή].
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να τον εισαγάγετε.
  • Αν επιλέξετε [Κατάσταση εισόδου], μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση εισόδου.
 3. Επιβεβαιώστε την είσοδο.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU και κατόπιν επιλέξτε [ΟΚ].

Διαγραφή όλων των καρτελών Προσωπικό Μενού/Διαγραφή όλων των στοιχείων

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καρτέλες Προσωπικό Μενού που δημιουργήσατε ή όλα τα στοιχεία Προσωπικό Μενού που αποθηκεύτηκαν σε αυτές.

Διαγρ όλων καρτελών Πρ. Μενού

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καρτέλες Προσωπικό μενού. Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Διαγρ όλων καρτελών Πρ. Μενού], όλες οι καρτέλες από το [MY MENU1] έως το [MY MENU5] θα διαγραφούν και η καρτέλα [Προσωπικό Μενού] θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προσοχή

 • Με την εκτέλεση της λειτουργίας [Διαγρ όλων καρτελών Πρ. Μενού] διαγράφονται επίσης τα ονόματα καρτελών που έχουν μετονομαστεί με την επιλογή [Μετονομασία καρτέλας].

Διαγραφή όλων των στοιχείων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί στις καρτέλες [MY MENU1] έως [MY MENU5]. Οι ίδιες οι καρτέλες διατηρούνται. Όταν επιλέγετε [Διαγραφή όλων των στοιχείων], όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία στις καρτέλες που δημιουργήσατε διαγράφονται.

Εμφάνιση μενού

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση [Εμφάνιση μενού] για να ορίσετε την οθόνη μενού που θέλετε να εμφανίζεται πρώτα όταν πατάτε το πλήκτρο MENU.

 • Κανονική εμφάνιση

  Εμφανίζει την οθόνη μενού που εμφανίστηκε την τελευταία φορά.
 • Εμφάν. από καρτέλα Πρ. Μενού

  Εμφανίζει την οθόνη με επιλεγμένη την καρτέλα [Προσωπικό Μενού].
 • Εμφ. μόνο καρτέλας Πρ. Μενού

  Περιορίζει την εμφάνιση στην καρτέλα [Προσωπικό Μενού] (οι καρτέλες [Λήψη]/[Προβολή/αναπαραγωγή]/[Λειτουργία Wi-Fi]/[Διαμόρφωση]/[Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής] δεν εμφανίζονται).