Προβολή εικόνων

Προβολή μεμονωμένων εικόνων

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
  • Εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που καταγράφηκε ή προβλήθηκε.
 2. Αναζητήστε εικόνες.

  • Για να ξεκινήσετε την προβολή από την πιο πρόσφατη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο. Για να ξεκινήσετε την προβολή των εικόνων από την πρώτη εικόνα που καταγράφηκε, πατήστε το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο.
  • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη αλλάζουν.

  Χωρίς πληροφορίες

  Βασική εμφάνιση πληροφοριών

  Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

 3. Εξέλθετε από την προβολή εικόνων.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή, για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής εικόνων και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής για λήψη.

Σημείωση

 • Στις εικόνες RAW που έχουν καταγραφεί με την επιλογή [Λήψη: Αναλογ φωτογραφ] ρυθμισμένη σε άλλη τιμή εκτός της [3:2] () εμφανίζονται γραμμές που υποδεικνύουν την περιοχή εικόνας.
 • Εάν τα κριτήρια αναζήτησης ρυθμιστούν με την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] (), θα εμφανιστούν μόνο οι φιλτραρισμένες εικόνες.

Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

Με ανοιχτή την οθόνη πληροφοριών λήψης (), μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO, για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται, στην επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Εμφάνιση πληροφ προβολής] ().