Εγγραφή ταινίας

Για την εγγραφή ταινίας, τοποθετήστε τον Επιλογέα Κατάστασης στη θέση Ταινίες.

Προσοχή

  • Κατά τη μετάβαση από τη λήψη στατικών εικόνων στην εγγραφή ταινίας, ελέγξτε ξανά τις ρυθμίσεις της μηχανής πριν από την εγγραφή της ταινίας.

Σημείωση

  • Μπορείτε επίσης να εγγράψετε ταινίες πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας κατά τη λήψη στατικών εικόνων.