Λειτουργίες μενού και ρυθμίσεις

 1. (1) Πλήκτρο INFO
 2. (2) Πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης
 3. (3) Οθόνη
 1. (4) Πλήκτρο MENU
 2. (5) Επιλογέας

Οθόνη μενού

Οι καρτέλες μενού και τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση λήψης.

Βασική ζώνη

Εγγραφή ταινίας

Δημιουργική ζώνη

 1. (1) Δευτερεύουσες καρτέλες
 2. (2) Ρυθμίσεις μενού
 1. (3) Στοιχεία μενού

Διαδικασία καθορισμού στοιχείων μενού

Όταν είναι ρυθμισμένο σε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Προβολή μενού: Με καθοδήγηση]

 1. Εμφανίστε τις κύριες καρτέλες.

  • Αν πατήσετε το πλήκτρο MENU, θα εμφανιστούν οι κύριες καρτέλες (1) και μια περιγραφή της επιλεγμένης καρτέλας.
 2. Επιλέξτε μια κύρια καρτέλα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για εναλλαγή μεταξύ των κύριων καρτελών.
  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε κύρια καρτέλα, πατώντας το πλήκτρο INFO.
 3. Εμφανίστε την οθόνη του μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
  • Για να επιστρέψετε στην οθόνη της κύριας καρτέλας, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 4. Επιλέξτε μια δευτερεύουσα καρτέλα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο ή περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας, για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα καρτέλα.
 5. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 6. Κάντε μια επιλογή.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω ή Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να κάνετε μια επιλογή. (Ορισμένα στοιχεία επιλέγονται με τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω και άλλα στοιχεία με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.)
  • Η τρέχουσα ρύθμιση υποδεικνύεται με μπλε χρώμα.
 7. Ορίστε μια επιλογή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να το ρυθμίσετε.
  • Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση από την προεπιλογή της, θα εμφανιστεί με μπλε χρώμα (διαθέσιμο μόνο για τα στοιχεία μενού στην καρτέλα [Λήψη]).
 8. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο MENU, για να εξέλθετε από το μενού και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής για λήψη.

Σημείωση

 • Εφεξής, στην περιγραφή των λειτουργιών μενού θεωρείται ότι η οθόνη του μενού εμφανίζεται.
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο MENU.

Όταν έχει οριστεί σε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Προβολή μενού: Τυπική]

 1. Εμφανίστε την οθόνη του μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
 2. Επιλέξτε μια καρτέλα.

  • Πατήστε το πλήκτρο INFO για εναλλαγή μεταξύ των κύριων καρτελών (1).
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο ή περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας, για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα καρτέλα.
  • Στη συνέχεια, οι λειτουργίες είναι οι ίδιες όπως όταν έχει οριστεί σε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Προβολή μενού: Με καθοδήγηση]. Ανατρέξτε στην ενότητα Όταν είναι ρυθμισμένο σε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Προβολή μενού: Με καθοδήγηση], ξεκινώντας από το βήμα 5.
  • Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε μία φορά το πλήκτρο MENU.

Αμυδρά στοιχεία μενού

Παράδειγμα: Όταν είναι ρυθμισμένο στο [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων]

Δεν μπορείτε να ορίσετε αμυδρά στοιχεία μενού. Ένα στοιχείο μενού απενεργοποιείται αν υπερισχύει κάποια άλλη ρύθμιση λειτουργίας.

Μπορείτε να δείτε την υπερισχύουσα λειτουργία επιλέγοντας το αμυδρό στοιχείο μενού και πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Αν ακυρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας που υπερισχύει, το αμυδρό στοιχείο μενού θα έχει δυνατότητα επιλογής.

Προσοχή

 • Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση της λειτουργίας που υπερισχύει για συγκεκριμένα αμυδρά στοιχεία μενού.

Σημείωση

 • Μπορείτε να επαναφέρετε τις λειτουργίες μενού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στις [Βασικές ρυθμ.] στην περιοχή [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής] ().