Διαμόρφωση φωτογραφικού λευκώματος

Μπορείτε να καθορίσετε έως και 998 εικόνες για εκτύπωση σε βιβλίο φωτογραφιών. Όταν χρησιμοποιείτε το EOS Utility (λογισμικό EOS) για την εισαγωγή εικόνων σε υπολογιστή, οι καθορισμένες για το βιβλίο φωτογραφιών εικόνες θα αντιγραφούν σε ξεχωριστό φάκελο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για την ηλεκτρονική παραγγελία βιβλίων φωτογραφιών.

Καθορισμός μεμονωμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαμόρφ φωτ.λευκώμ].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή εικόνων].

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε μια εικόνα για το βιβλίο φωτογραφιών και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Για να επιλέξετε άλλες εικόνες που θα θέλετε να καθοριστούν σε βιβλίο φωτογραφιών, επαναλάβετε το βήμα 3.

Επιλογή εύρους εικόνων για βιβλίο φωτογραφιών

Ενώ βλέπετε τις εικόνες στην οθόνη ευρετηρίου, μπορείτε να ορίσετε το εύρος (σημείο έναρξης και σημείο λήξης) των εικόνων για να που θα θέλετε να καθοριστούν ταυτόχρονα σε βιβλίο φωτογραφιών.

 1. Επιλέξτε [Πολλαπλά].

  • Επιλέξτε [Πολλαπλά] στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαμόρφ φωτ.λευκώμ].
 2. Επιλέξτε [Επιλογή εύρους].

 3. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.

Επιλογή όλων των εικόνων σε φάκελο ή κάρτα

Μπορείτε να επιλέξετε για βιβλίο φωτογραφιών όλες τις εικόνες ενός φακέλου ή μιας κάρτας ταυτόχρονα.

 • Όλες οι εικόνες του φακέλου ή στην κάρτα καθορίζονται για το βιβλίο φωτογραφιών, εφόσον επιλέξετε [Όλες οι εικόνες του φακέλου] ή [Όλες οι εικόνες σε κάρτα] στην επιλογή [Πολλαπλά] του μενού [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαμόρφ φωτ.λευκώμ].
 • Για να ακυρώσετε την επιλογή, επιλέξτε [Απαλοιφή όλων σε φάκελο] ή [Απαλοιφή όλων σε κάρτα].
 • Εάν τα κριτήρια αναζήτησης ρυθμιστούν με την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] () και επιλέξετε [Πολλαπλά], η οθόνη θα αλλάξει σε [Όλες εικ που βρέθ] και [Απαλοιφή όλων εικόν που βρέθηκαν].

  • [Όλες εικ που βρέθ]: Όλες οι εικόνες βάσει των κριτηρίων αναζήτησης καθορίζονται για το βιβλίο φωτογραφιών.
  • [Απαλοιφή όλων εικόν που βρέθηκαν]: Διαγράφει τον καθορισμό όλων των φιλτραρισμένων εικόνων για το βιβλίο φωτογραφιών.

Προσοχή

 • Δεν είναι δυνατή η επιλογή εικόνων RAW ή ταινιών για το βιβλίο φωτογραφιών. Λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες RAW ή οι ταινίες δεν θα καθοριστούν για το βιβλίο φωτογραφιών, ακόμη και αν καθορίσετε όλες τις εικόνες με την επιλογή [Πολλαπλά].
 • Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μηχανή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις βιβλίου φωτογραφιών για εικόνες με ρυθμίσεις βιβλίου φωτογραφιών που έχουν οριστεί σε άλλη μηχανή. Μπορεί να αντικατασταθούν οριστικά όλες οι ρυθμίσεις βιβλίου φωτογραφιών.