Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO για στατικές εικόνες

Καθορίστε την ταχύτητα ISO (την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας στο φως) ανάλογα με το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος.

Στις καταστάσεις Βασικής ζώνης, η ταχύτητα ISO καθορίζεται αυτόματα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο.

 2. Ορίστε την ταχύτητα ISO.

  • Ορίστε την πατώντας τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
  • Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα ISO μεταξύ των τιμών ISO 100–12800 σε βήματα 1/3 στοπ.
  • Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση [AUTO], η ταχύτητα ISO ρυθμίζεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο INFO, για να ορίσετε την ταχύτητα σε [AUTO].
  • Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση [AUTO], το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του εμφανίζει την πραγματική ταχύτητα ISO που έχει οριστεί.
  • Για να καθορίσετε τη ρύθμιση [AUTO] κατά τον ορισμό της επιλογής [Ταχύτητα ISO] στο στοιχείο [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO] (εμφανίζονται παραπάνω), πατήστε το πλήκτρο INFO.

Οδηγός ταχύτητας ISO

 • Οι χαμηλές ταχύτητες ISO μειώνουν τον θόρυβο της εικόνας αλλά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αστάθειας της μηχανής ή του θέματος ή να μειώσουν την περιοχή εστίασης (μικρότερο βάθος πεδίου) σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
 • Οι υψηλές ταχύτητες ISO παρέχουν τη δυνατότητα λήψης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μεγαλύτερη περιοχή εστίασης (μεγαλύτερο βάθος πεδίου) και ευρύτερη εμβέλεια φλας, αλλά μπορεί να αυξήσουν τον θόρυβο της εικόνας.

Σημείωση

 • Επίσης, μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη [Ταχύτητα ISO] στο στοιχείο [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO].
 • Για να προσθέσετε την ταχύτητα [H] (ισοδύναμη με ISO 25600) ως διαθέσιμη επιλογή, ορίστε την [Επέκταση ISO] σε [1:Ενεργ.] στην περιοχή [Διαμόρφωση: Εξειδικευμ.Ρυθμίσεις (C.Fn)] ().

Προσοχή

 • Αν ρυθμίσετε το στοιχείο [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση], δεν θα μπορείτε να επιλέξετε την τιμή ISO 100/125/160 ή την τιμή [H] (ισοδύναμη με ISO 25600) ().
 • Όταν η λήψη γίνεται σε συνθήκες με υψηλή θερμοκρασία, οι εικόνες μπορεί να δείχνουν περισσότερο κοκκώδεις. Οι εκθέσεις μεγάλης διάρκειας μπορεί επίσης να εμφανίσουν αφύσικα χρώματα στην εικόνα.
 • Ενδέχεται να παρατηρήσετε θόρυβο στην εικόνα (όπως φωτεινές κουκκίδες ή γραμμές) ή αφύσικα χρώματα σε μεγάλες ταχύτητες ISO.
 • Υπερέκθεση μπορεί να προκύψει με θέματα που καταγράφονται σε μικρό εύρος και υψηλές ταχύτητες ISO.
 • Όταν η λήψη γίνεται σε συνθήκες οι οποίες παράγουν υπερβολικό θόρυβο, π.χ. συνδυασμός υψηλής ταχύτητας ISO, υψηλής θερμοκρασίας και μακράς έκθεσης, η καταγραφή των εικόνων ενδέχεται να μη γίνει σωστά.
 • Ο θόρυβος στην εικόνα (όπως φωτεινές κουκκίδες ή γραμμές) και τα αφύσικα χρώματα ενδέχεται να αυξηθούν, και η εμφανής ανάλυση μπορεί να μειωθεί στην τιμή H (ισοδύναμη με ISO 25600), καθώς πρόκειται για εκτεταμένη ταχύτητα ISO.

Μέγιστη [AUTO] ταχύτητα ISO

Για την Αυτόματη ISO, μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο ταχύτητας ISO, εντός του εύρους ISO 400–12800.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO].

 2. Επιλέξτε [Μέγ. για αυτ.].

  • Επιλέξτε [Μέγ. για αυτ.] και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 3. Επιλέξτε την ταχύτητα ISO.

  • Επιλέξτε μια ταχύτητα ISO και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.