Κοπή

Μπορείτε να κόψετε μια εικόνα JPEG που καταγράφηκε και να την αποθηκεύσετε ως νέα εικόνα. Η κοπή μιας εικόνας είναι εφικτή μόνο με τις εικόνες JPEG. Οι εικόνες που έχουν ληφθεί σε RAW δεν μπορούν να κοπούν.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Κοπή].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε την εικόνα για κοπή.
 3. Ορίστε το πλαίσιο κοπής.

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εμφανίσετε το πλαίσιο κοπής.
  • Θα περικοπεί η περιοχή της εικόνας μέσα στο πλαίσιο κοπής.
  • Αλλαγή μεγέθους του μεγέθους πλαισίου κοπής

   Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Μεγέθυνση/σμίκρυνση ή το πλήκτρο Ευρετήριο για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κοπής. Όσο μικρότερο είναι το πλαίσιο κοπής, τόσο πιο μεγεθυμένη θα δείχνει η κομμένη εικόνα.

  • Αλλαγή αναλογιών και προσανατολισμού του πλαισίου κοπής

   Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας, για να επιλέξετε Αναλογίες πλαισίου κοπής. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, για να αλλάξετε τις αναλογίες του πλαισίου κοπής.

  • Μετακίνηση του πλαισίου κοπής

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να μετακινήσετε το πλαίσιο κατακόρυφα ή οριζόντια. Μετακινήστε το πλαίσιο κοπής μέχρι να καλύψει την επιθυμητή περιοχή στην εικόνα.

  • Διόρθωση κλίσης

   Μπορείτε να διορθώσετε την κλίση εικόνας έως ±10°. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας για να επιλέξετε Διόρθωση κλίσης και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Όταν ελέγχετε την κλίση σε σχέση με το πλέγμα, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να ευθυγραμμίσετε την εικόνα. Αφού ολοκληρωθεί η διόρθωση, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

 4. Ελέγξτε την περιοχή της εικόνας που θα κοπεί.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας για να επιλέξετε Περιοχή κοπής και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. Εμφανίζεται η περιοχή της εικόνας που θα κοπεί.

 5. Κάντε αποθήκευση.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας για να επιλέξετε Κοπή και αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την κομμένη εικόνα.
  • Ελέγξτε τον φάκελο προορισμού και τον αριθμό αρχείου της εικόνας και επιλέξτε [ΟΚ].
  • Για να κόψετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

Προσοχή

 • Η θέση και το μέγεθος του πλαισίου κοπής, ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με τη γωνία που έχει ρυθμιστεί στη διόρθωση κλίσης.
 • Αφού αποθηκεύσετε μια κομμένη εικόνα, δεν μπορείτε να την κόψετε ξανά ή να αλλάξετε το μέγεθός της.
 • Οι πληροφορίες εμφάνισης σημείου AF () και τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης () δεν επισυνάπτονται στις κομμένες εικόνες.