Μορφή οθόνης σκοπεύτρου

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Μορφή προβολ σκόπ].

  2. Κάντε μια επιλογή.