Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος

Όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, εμφανίστε τις λεπτομέρειες του σφάλματος ακολουθώντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες. Στη συνέχεια, εξαλείψτε την αιτία του σφάλματος ανατρέχοντας στα παραδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.

 • Στη οθόνη [Προβολή πληροφ], πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 • Επιλέξτε [Λεπτ σφάλματος] στο στοιχείο [Wi-Fi ενεργό].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Σημείωση

 • Όταν παρουσιάζεται σφάλμα, εμφανίζεται η ένδειξη [Err**] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης [Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth]. Η ένδειξη εξαφανίζεται όταν τοποθετείτε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

11: Προορισμός σύνδεσης δεν βρέθηκε

 • Στην περίπτωση του [Smartphone], εκτελείται η εφαρμογή Camera Connect;

  • Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Camera Connect ().
 • Στην περίπτωση του [Υπολογιστής], εκτελείται το λογισμικό EOS;

  • Εκκινήστε το λογισμικό EOS και δημιουργήστε ξανά σύνδεση ().
 • Στην περίπτωση του [Εκτυπωτής], είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής;

  • Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση;

  • Αυτό το σφάλμα συμβαίνει αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταυτίζονται όταν η μέθοδος πιστοποίησης για την κρυπτογράφηση έχει τεθεί σε [Ανοικτό σύστημα].

   Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για πιστοποίηση στη μηχανή ().

12: Προορισμός σύνδεσης δεν βρέθηκε

 • Είναι ενεργοποιημένη η συσκευή-στόχος και το σημείο πρόσβασης;

  • Ενεργοποιήστε τη συσκευή-στόχο και το σημείο πρόσβασης και περιμένετε λίγο. Αν η σύνδεση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, εκτελέστε ξανά τις διαδικασίες σύνδεσης.

21: Δεν ανατέθηκε δ/νση από διακομιστή DHCP

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Στη μηχανή, η διεύθυνση IP έχει οριστεί σε [Αυτόματη ρύθμιση]. Είναι σωστή αυτή η ρύθμιση;

  • Αν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής DHCP, καθορίστε τις ρυθμίσεις αφού επιλέξετε [Χειροκίνητη ρύθμιση] για τη διεύθυνση IP στη μηχανή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή DHCP

 • Είναι ενεργοποιημένος ο διακομιστής DHCP;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή DHCP.
 • Ο διακομιστής DHCP έχει διαθέσιμες αρκετές διευθύνσεις για ανάθεση;

  • Αυξήστε τον αριθμό των διευθύνσεων προς ανάθεση του διακομιστή DHCP.
  • Αφαιρέστε από το δίκτυο κάποιες από τις συσκευές στις οποίες έχει αναθέσει διευθύνσεις ο διακομιστής DHCP, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων.
 • Ο διακομιστής DHCP λειτουργεί σωστά;

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ως διακομιστής DHCP.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, απευθυνθείτε σε αυτόν για να εξακριβώσετε αν ο διακομιστής DHCP είναι διαθέσιμος.

22: Ο διακομιστής DNS δεν αποκρίθηκε

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Στη μηχανή, η ρύθμιση διεύθυνσης IP για τον διακομιστή DNS ταυτίζεται με την πραγματική διεύθυνση του διακομιστή;

  • Ορίστε τη διεύθυνση IP σε [Χειροκίνητη ρύθμιση] και, στη μηχανή, καθορίστε την ίδια διεύθυνση IP με τον διακομιστή DNS που χρησιμοποιείται ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στον διακομιστή DNS

 • Είναι ενεργοποιημένος ο διακομιστής DNS;

  • Ενεργοποιήστε τον διακομιστή DNS.
 • Οι ρυθμίσεις του διακομιστή DNS για τις διευθύνσεις IP και τα αντίστοιχα ονόματα είναι σωστές;

  • Στον διακομιστή DNS, βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις IP και τα αντίστοιχα ονόματα έχουν εισαχθεί σωστά.
 • Ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά;

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ως διακομιστής DNS.
  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, απευθυνθείτε σε αυτόν για να εξακριβώσετε αν ο διακομιστής DNS είναι διαθέσιμος.

Τι πρέπει να ελέγξετε γενικά στο δίκτυο

 • Το δίκτυό σας περιλαμβάνει δρομολογητή ή παρόμοια συσκευή που λειτουργεί ως πύλη επικοινωνίας;

  • Αν υπάρχει διαχειριστής δικτύου, ζητήστε από αυτόν τη διεύθυνση της πύλης επικοινωνίας του δικτύου και ρυθμίστε την στη μηχανή (, ).
  • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση πύλης επικοινωνίας έχει εισαχθεί σωστά σε όλες τις συσκευές του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής.

23: Υπάρχει συσκευή με ίδια διεύθυνση IP στο επιλεγμένο δίκτυο

 • Υπάρχει άλλη συσκευή στο δίκτυο της μηχανής που χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση IP με τη μηχανή;

  • Αλλάξτε τη διεύθυνση IP της μηχανής, ώστε να μη χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση με άλλη συσκευή στο δίκτυο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να αλλάξετε τη διεύθυνση IP της συσκευής που έχει την ίδια διεύθυνση.
  • Αν η διεύθυνση IP της μηχανής έχει οριστεί σε [Χειροκίνητη ρύθμιση] σε περιβάλλοντα δικτύου που χρησιμοποιούν διακομιστή DHCP, αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Αυτόματη ρύθμιση] ().

Σημείωση

 • Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος 21–23

 • Για τα σφάλματα με αριθμό 21–23, ελέγξτε επίσης τα ακόλουθα σημεία.

  Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση;

  • Αυτό το σφάλμα συμβαίνει αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταυτίζονται όταν η μέθοδος πιστοποίησης για την κρυπτογράφηση έχει τεθεί σε [Ανοικτό σύστημα]. Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για πιστοποίηση στη μηχανή ().

61: Δεν βρέθηκε τερματικό με το επιλ. SSID στο ασύρ. LAN

 • Υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική επαφή μεταξύ της μηχανής και της κεραίας του σημείου πρόσβασης;

  • Μετακινήστε την κεραία του σημείου πρόσβασης σε μια θέση με την οποία η μηχανή έχει άμεση οπτική επαφή ().

Τι πρέπει να ελέγξετε στη μηχανή

 • Η ρύθμιση SSID στη μηχανή ταυτίζεται με την αντίστοιχη ρύθμιση στο σημείο πρόσβασης;

  • Ελέγξτε το SSID στο σημείο πρόσβασης και κατόπιν καθορίστε το ίδιο SSID στη μηχανή.

Τι πρέπει να ελέγξετε στο σημείο πρόσβασης

 • Είναι ενεργοποιημένο το σημείο πρόσβασης;

  • Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης.
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Προβολή πληροφ] ().

63: Αποστυχία πιστοποίησης στο ασύρματο LAN

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο πιστοποίησης;

  • Η μηχανή υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους πιστοποίησης: [Ανοικτό σύστημα], [Κοινό κλειδί] και [WPA/WPA2-PSK].
 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση;

  • Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για πιστοποίηση στη μηχανή.
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Προβολή πληροφ] ().

64: Αδυναμία σύνδεσης σε τερματικό ασύρματου LAN

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο κρυπτογράφησης;

  • Η μηχανή υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους κρυπτογράφησης: WEP, TKIP και AES.
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Προβολή πληροφ] ().

65: Διακόπηκε η σύνδεση με το ασύρματο LAN

 • Υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική επαφή μεταξύ της μηχανής και της κεραίας του σημείου πρόσβασης;

  • Μετακινήστε την κεραία του σημείου πρόσβασης σε μια θέση με την οποία η μηχανή έχει άμεση οπτική επαφή.
 • Η σύνδεση Wi-Fi διακόπηκε για κάποιο λόγο και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί.

  • Οι λόγοι μπορεί να είναι οι εξής: υπερφόρτωση του σημείου πρόσβασης από άλλη συσκευή, χρήση φούρνου μικροκυμάτων ή παρόμοιας συσκευής στην περιοχή (που προκαλεί παρεμβολές στην επικοινωνία IEEE 802.11b/g/n (στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz)) ή επίδραση βροχής ή υψηλών επιπέδων υγρασίας ().

66: Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN)

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πιστοποίηση;

  • Ελέγξτε τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για πιστοποίηση στη μηχανή.

67: Λανθασμένη μέθοδος κρυπτογράφησης ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN)

 • Η μηχανή και το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο κρυπτογράφησης;

  • Η μηχανή υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους κρυπτογράφησης: WEP, TKIP και AES.
 • Αν είναι ενεργό το φιλτράρισμα βάσει διεύθυνσης MAC, έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης;

  • Αποθηκεύστε στο σημείο πρόσβασης τη διεύθυνση MAC της μηχανής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC στην οθόνη [Προβολή πληροφ] ().

68: Αδύνατη η σύνδεση με τερμ. ασύρματου LAN. Προσπαθήστε από την αρχή.

 • Κρατήσατε πατημένο το πλήκτρο WPS (Wi-Fi Protected Setup) του σημείου πρόσβασης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται;

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο WPS για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του σημείου πρόσβασης.
 • Προσπαθείτε να δημιουργήσετε σύνδεση κοντά στο σημείο πρόσβασης;

  • Δοκιμάστε να δημιουργήσετε τη σύνδεση όταν οι συσκευές βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

69: Εντοπίστηκαν πολλαπλά τερμ. ασύρματου LAN. Αδύνατη η σύνδεση. Προσπαθήστε από την αρχή.

 • Υπάρχει σύνδεση σε εξέλιξη από άλλα σημεία πρόσβασης σε κατάσταση σύνδεσης με το πάτημα ενός πλήκτρου (κατάσταση PBC) του WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Περιμένετε λίγο πριν δοκιμάσετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

91: Άλλο σφάλμα

 • Προέκυψε κάποιο πρόβλημα διαφορετικό από αυτά που αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί κωδικού σφάλματος 11 έως 69.

  • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής.

121: Δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στο διακομιστή

 • Ο διακομιστής Web προορισμού δεν έχει επαρκή ελεύθερο χώρο.

  • Διαγράψτε όσες εικόνες δεν χρειάζεστε από τον διακομιστή Web, ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο στον διακομιστή Web και επιχειρήστε να στείλετε ξανά τα δεδομένα.

125: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου

 • Είναι συνδεδεμένο το δίκτυο;

  • Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

126: Αδυναμία σύνδεσης με διακομιστή

 • Αδυναμία σύνδεσης στην Υπηρεσία Web.

  • Προσπαθήστε ξανά αργότερα να μεταβείτε στην υπηρεσία.
 • Είναι συνδεδεμένο το δίκτυο;

  • Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

127: Παρουσιάστηκε σφάλμα

 • Συνέβη κάποιο πρόβλημα διαφορετικό από αυτά που αντιπροσωπεύουν τα σφάλματα με αριθμό κωδικού σφάλματος 121 έως 126 ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη στην υπηρεσία Web.

  • Προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στην υπηρεσία image.canon.

130: Διακομιστής απασχολημένος
Περιμένετε και δοκιμάστε ξανά σε λίγο

 • Η τοποθεσία image.canon είναι απασχολημένη αυτήν τη στιγμή.

  • Προσπαθήστε ξανά αργότερα να αποκτήσετε πρόσβαση στο image.canon μέσω Wi-Fi.

131: Προσπαθήστε ξανά

 • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση με το image.canon μέσω Wi-Fi.

  • Προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στην υπηρεσία image.canon.

132: Εντοπίστηκε σφάλμα στο διακ.
Προσπαθήστε ξανά αργότερα

 • Αυτήν τη στιγμή η τοποθεσία image.canon είναι εκτός σύνδεσης για λόγους συντήρησης.

  • Προσπαθήστε ξανά αργότερα να αποκτήσετε πρόσβαση στο image.canon μέσω Wi-Fi.

133:

 • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση στον ιστότοπο image.canon.

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την τοποθεσία image.canon.
  • Προσπαθήστε ξανά αργότερα να αποκτήσετε πρόσβαση στο image.canon μέσω Wi-Fi.

134: Ορισμός σωστής ημ/νίας και ώρας

 • Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας είναι εσφαλμένες.

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Διαμόρφωση: Ημνία/Ώρα/Ζώνη].

135: Οι ρυθμίσεις υπηρεσίας web άλλαξαν

 • Οι ρυθμίσεις για την τοποθεσία image.canon άλλαξαν.

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την τοποθεσία image.canon.

141: Ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος. Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

 • Ο εκτυπωτής εκτελεί κάποια διαδικασία εκτύπωσης;

  • Προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στον εκτυπωτή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης.
 • Είναι συνδεδεμένη κάποια άλλη μηχανή στον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi;

  • Προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στον εκτυπωτή, αφού τερματιστεί η σύνδεση Wi-Fi στην άλλη μηχανή.

142: Δεν ήταν δυνατή η απόκτηση πληροφοριών εκτυπωτή. Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

 • Είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής;

  • Προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.