Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες και τις οθόνες των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη ή στο σκόπευτρο όταν φωτογραφίζετε.

Προσαρμογή πληροφοριών στην οθόνη

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Ρυθμ πληροφ οθόν].

 3. Επιλέξτε οθόνες.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε οθόνες πληροφοριών που θα εμφανίζονται στη μηχανή.
  • Για πληροφορίες που προτιμάτε να μην εμφανίζονται, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής [Έλεγχος].
  • Για επεξεργασία της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο INFO.
 4. Επεξεργαστείτε την οθόνη.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών.
  • Για στοιχεία που προτιμάτε να μην εμφανίζονται, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής [Έλεγχος].
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Προσαρμογή πληροφοριών στο σκόπευτρο

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις πληροφ. σκόπευτρου].

 3. Επιλέξτε οθόνες.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω, για να επιλέξετε τις οθόνες πληροφοριών που θα εμφανίζονται στο σκόπευτρο.
  • Για πληροφορίες που προτιμάτε να μην εμφανίζονται, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής [Έλεγχος].
  • Για να επεξεργαστείτε τις οθόνες, όταν έχει επιλεγεί η οθόνη 2 ή 3, πατήστε το πλήκτρο INFO.
 4. Επεξεργαστείτε την οθόνη.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω, για να επιλέξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών στο σκόπευτρο.
  • Για στοιχεία που προτιμάτε να μην εμφανίζονται, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής [Έλεγχος].
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Κατακόρυφη οθόνη σκοπεύτρου

Μπορείτε να επιλέξετε πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες σκοπεύτρου όταν κάνετε λήψη στατικών εικόνων κατακόρυφα.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Κάθετη προβ σκοπ].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • On

   Οι πληροφορίες περιστρέφονται αυτόματα, διευκολύνοντας την ανάγνωση.

  • Off

   Οι πληροφορίες δεν περιστρέφονται αυτόματα.

Πλέγμα

Ένα πλέγμα μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη και στο σκόπευτρο.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Εμφάν. πλέγματος].

 3. Κάντε μια επιλογή.

Ιστόγραμμα

Μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο και το μέγεθος εμφάνισης του ιστογράμματος.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Ιστόγραμμα].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε το περιεχόμενο ([Φωτεινότητα] ή [RGB]) και μέγεθος οθόνης ([Μέγιστη] ή [Ελάχιστη]).

Διαγραφή ρυθμίσεων

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Εμφ πληροφ λήψης].

 2. Επιλέξτε [Επαναφορά].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].