Ρυθμίσεις Wi-Fi

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Wi-Fi

   Όταν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών και ασύρματων συσκευών στον χώρο που βρίσκεστε (π.χ. σε αεροπλάνο ή νοσοκομείο), ορίστε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].

  • Κωδ πρόσβασης

   Επιλέξτε [Κανένας] για να επιτρέψετε τη δημιουργία συνδέσεων Wi-Fi χωρίς κωδικό πρόσβασης (εκτός της περίπτωσης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi).

  • Ιστορικό σύνδεσης

   Μπορείτε να ορίσετε το ιστορικό σύνδεσης για συσκευές συνδεδεμένες μέσω Wi-Fi στην επιλογή [Εμφάνιση] ή [Απόκρυψη].

  • Αποστ σε smartphone μετά τη λήψ

   Είναι δυνατή η αυτόματη μεταφορά εικόνων σε smartphone ().

  • Δ/νση MAC

   Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής.