Σύνδεση και αφαίρεση φακών RF/RF-S

Προσοχή

 • Μην κοιτάζετε απευθείας τον ήλιο μέσω οποιουδήποτε φακού. Αν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης.
 • Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε έναν φακό, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.
 • Αν περιστρέφεται το εμπρός τμήμα του φακού (δακτύλιος εστίασης) κατά την αυτόματη εστίαση, μην το αγγίζετε.

Συμβουλές για την αποφυγή ρύπων και σκόνης

 • Οι αλλαγές των φακών πρέπει να γίνονται γρήγορα, σε χώρους με την ελάχιστη δυνατή σκόνη.
 • Όταν αποθηκεύετε τη μηχανή χωρίς φακό, μην ξεχνάτε να τοποθετείτε το κάλυμμα του σώματος στη μηχανή.
 • Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα του σώματος, απομακρύνετε τους ρύπους και τη σκόνη που μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί πάνω του.

Σύνδεση φακού

 1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

  • Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του φακού (1) και το κάλυμμα του σώματος της μηχανής (2), περιστρέφοντάς τα όπως δείχνουν τα βέλη.
 2. Συνδέστε τον φακό.

  • Ευθυγραμμίστε τον κόκκινο οδηγό τοποθέτησης του φακού με τον αντίστοιχο της μηχανής και στρέψτε τον φακό όπως δείχνει το βέλος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.
 3. Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε Αυτόματη εστίαση (AF).

  • Το Αυτόματη εστίαση (AF) είναι συντομογραφία του όρου «Autofocus» (Αυτόματη εστίαση).
  • Το Χειροκίνητη εστίαση (MF) είναι συντομογραφία του όρου «Manual Focus» (Χειροκίνητη εστίαση). Η αυτόματη εστίαση είναι απενεργοποιημένη.
  • Για φακούς RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Κατάστ. εστίασης] σε [AF].

   Σημείωση

   • Δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση ή .
  • Για φακούς RF με διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF). Επειδή η ρύθμιση στον φακό έχει προτεραιότητα, η ρύθμιση της μηχανής δεν έχει καμία επίδραση.

 4. Αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα του φακού.

Αφαίρεση φακού

 • Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης φακού, περιστρέψτε τον φακό όπως δείχνουν τα βέλη.

  • Περιστρέψτε τον φακό μέχρι το τέλος της διαδρομής του και κατόπιν αποσυνδέστε τον.
  • Προσαρτήστε το πίσω κάλυμμα φακού στον φακό που αφαιρέσατε.