Ορισμός του επιπέδου εμφάνισης της οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται οι πληροφορίες στην οθόνη, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

 1. Εμφανίστε τις κύριες καρτέλες.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας ή πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε την καρτέλα [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής] και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Εμφάνιση μενού

Ως τύπο εμφάνισης μενού μπορείτε να επιλέξετε [Τυπική] ή [Με καθοδήγηση]. Όταν οριστεί σε [Με καθοδήγηση], η μηχανή εμφανίζει περιγραφές για την κύρια καρτέλα, όταν πατήσετε το πλήκτρο MENU. Όταν οριστεί σε [Τυπική], η μηχανή εμφανίζει μόνο την οθόνη του μενού, όταν πατήσετε το πλήκτρο MENU. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Με καθοδήγηση].

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Προβολή μενού].

 2. Επιλέξτε τον τύπο εμφάνισης.

  (1) Κύριες καρτέλες

Σημείωση

 • Η καρτέλα [Προσωπικό Μενού] (καρτέλα Προσωπικό μενού) δεν εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η επιλογή [Με καθοδήγηση]. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Προσωπικό μενού (), αλλάξτε το επίπεδο εμφάνισης μενού σε [Τυπική].

Οδηγός κατάστασης λήψης

Μπορείτε να εμφανίσετε μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης λήψης όταν αλλάζετε καταστάσεις λήψης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ενεργοποίηση].

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Οδηγός καταστάσεων].

 2. Επιλέξτε [Ενεργοποίηση].

 3. Περιστρέψτε τον Επιλογέα κατάστασης.

  • Θα εμφανιστεί μια περιγραφή της επιλεγμένης κατάστασης λήψης.
 4. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο Κάτω.

  • Θα εμφανιστεί η υπόλοιπη περιγραφή.
  • Για να διαγράψετε τον οδηγό καταστάσεων, πατήστε Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Σε κατάσταση /Δημιουργικά φίλτρα, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη επιλογής κατάστασης λήψης.

Οδηγός δυνατοτήτων

Μπορείτε να εμφανίσετε μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών και των στοιχείων, όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις Γρήγορου ελέγχου ή μενού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ενεργοποίηση].

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Οδηγ δυνατοτήτων].

 2. Επιλέξτε [Ενεργοποίηση].

Ενδεικτικές εικόνες

Οθόνη Γρήγορου ελέγχου

Οθόνη μενού

(1) Οδηγός δυνατοτήτων

Σημείωση

 • Για να διαγράψετε μια περιγραφή, συνεχίστε να εκτελείτε λειτουργίες.