Περιστροφή στατικών εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να περιστρέψετε την προβαλλόμενη εικόνα στον επιθυμητό προσανατολισμό.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Περιστροφή εικόνων].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε την εικόνα που θα περιστραφεί.
 3. Περιστρέψτε την εικόνα.

  • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, η εικόνα περιστρέφεται δεξιόστροφα ως εξής: 90° → 270° → 0°.
  • Για να περιστρέψετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Σημείωση

 • Αν ορίσετε την επιλογή [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή] σε [On] () πριν να τραβήξετε φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να περιστρέψετε την εικόνα με αυτήν τη λειτουργία.
 • Αν η περιστραμμένη εικόνα δεν εμφανίζεται με περιστροφή κατά την προβολή, ορίστε τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή] σε [On].