Διαγραφή εικόνων

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε μεμονωμένες ανεπιθύμητες εικόνες ή να τις διαγράψετε ομαδικά. Οι προστατευμένες εικόνες () δεν θα διαγραφούν.

Προσοχή

 • Όταν διαγραφεί μια εικόνα, δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Πριν διαγράψετε κάποια εικόνα, βεβαιωθείτε ότι δεν τη χρειάζεστε πια. Για να αποτρέψετε την τυχαία διαγραφή σημαντικών εικόνων, προστατεύστε τις.

Διαγραφή μεμονωμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για επιλογή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο επάνω.

 3. Διαγράψτε τις εικόνες.

  Εικόνες JPEG ή RAW ή ταινίες

  • Επιλέξτε [Διαγραφή].

  Εικόνες RAW+JPEG

  • Κάντε μια επιλογή.

Επιλογή ([]) πολλών εικόνων για ταυτόχρονη διαγραφή

Τοποθετώντας σημάδια ελέγχου στις εικόνες που θα διαγραφούν, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εικόνες ταυτόχρονα.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαγραφή εικ.].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή και διαγραφή εικόνων].

 3. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε μια εικόνα για διαγραφή και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Για να επιλέξετε και άλλη εικόνα προς διαγραφή, επαναλάβετε το βήμα 3.
  • Πατήστε το πλήκτρο MENU και έπειτα πατήστε [ΟΚ].
 4. Διαγράψτε τις εικόνες.

Ορισμός εύρους εικόνων προς διαγραφή

Ενώ βλέπετε τις εικόνες στην οθόνη ευρετηρίου, μπορείτε να ορίσετε την πρώτη και την τελευταία εικόνα για να επιλέξετε το εύρος για ταυτόχρονη διαγραφή όλων των συγκεκριμένων εικόνων.

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εύρους].

 2. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης).
 3. Πατήστε το πλήκτρο MENU.

 4. Διαγράψτε τις εικόνες.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].

Διαγραφή όλων των εικόνων ενός φακέλου ή μιας κάρτας

 • Όταν επιλέξετε [Όλες οι εικόνες του φακέλου] ή [Όλες οι εικόνες σε κάρτα] στην επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαγραφή εικ.], θα διαγραφούν όλες οι εικόνες του φακέλου ή της κάρτας.
 • Εάν τα κριτήρια αναζήτησης ρυθμιστούν με την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] (), η οθόνη θα αλλάξει σε [Όλες εικ που βρέθ].

  • Αν επιλέξετε [Όλες εικ που βρέθ], θα διαγραφούν όλες οι εικόνες βάσει των κριτηρίων αναζήτησης.

Σημείωση

 • Για να διαγράψετε όλες τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων, διαμορφώστε την κάρτα ().