Διάρκεια εξέτασης

Ρυθμίστε την σε [Μεγ.Διάρκεια], για να συνεχίσει να εμφανίζεται η εικόνα που καταγράφηκε και μετά τη λήψη, ή σε [Off], αν προτιμάτε να μην εμφανίζονται οι λήψεις.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Διάρκεια εξέτασης].

  2. Επιλέξτε χρόνο.

Σημείωση

  • Όταν ορίζεται η επιλογή [Μεγ.Διάρκεια], οι εικόνες εμφανίζονται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος].