Προβολή σε τηλεόραση

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας σε μια τηλεόραση, αν συνδέσετε τη μηχανή σε μια τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI του εμπορίου.

Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] έχει οριστεί σωστά στις επιλογές [Για NTSC] ή [Για PAL] (ανάλογα με το σύστημα βίντεο της τηλεόρασής σας).

 1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη μηχανή.

  • Τοποθετήστε το βύσμα καλωδίου στην υποδοχή Έξοδος HDMI mini.
 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

  • Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης.
 3. Ανοίξτε την τηλεόραση και μεταβείτε στην είσοδο βίντεο της τηλεόρασης για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη θύρα.

 4. Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Ενεργοποίηση.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.

  • Τώρα οι εικόνες εμφανίζονται στην τηλεόραση, χωρίς να εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη της μηχανής.
  • Οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση που υποστηρίζει η συνδεδεμένη τηλεόραση.

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου της ταινίας με την τηλεόραση. Η ένταση ήχου δεν μπορεί να προσαρμοστεί με τη μηχανή.
 • Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο ανάμεσα στη μηχανή και στην τηλεόραση, απενεργοποιήστε τη μηχανή και την τηλεόραση.
 • Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να αποκοπεί ένα μέρος της εμφανιζόμενης εικόνας.
 • Μην συνδέσετε την έξοδο καμίας άλλης συσκευής στην υποδοχή Υποδοχή εξόδου HDMI micro της μηχανής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 • Ενδεχομένως, να μην εμφανίζονται οι εικόνες σε ορισμένες τηλεοράσεις λόγω ασυμβατότητας.
 • Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστούν οι εικόνες. Για να αποφύγετε την καθυστέρηση, ορίστε την επιλογή [Διαμόρφωση: Ανάλυση HDMI] σε [1080p] ().