Κατάσταση εστίασης

Μπορείτε να καθορίσετε τη μέθοδο εστίασης (κατάσταση εστίασης).

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάστ. εστίασης].

  2. Κάντε μια επιλογή.

    • [AF]: Αυτόματη εστίαση
    • [MF]: Χειροκίνητη εστίαση

Προσοχή

  • Η επιλογή [Λήψη: Κατάστ. εστίασης] δεν εμφανίζεται, όταν η εστιακή θέση βρίσκεται στην ωφέλιμη εμβέλεια αποκλειστικά για χειροκίνητη εστίαση (MF). Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης προς το άπειρο (προς τα δεξιά, όπως βλέπετε τη μηχανή από μπροστά), για να μετακινήσετε την εστιακή θέση μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή [Λήψη: Κατάστ. εστίασης].