Κατάσταση πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

  1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Κατάσταση πτήσης].

  2. Επιλέξτε [On].

    • Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Κατάσταση πτήσης].

Σημείωση

  • Η ένδειξη [Κατάσταση πτήσης] ενδέχεται να μην εμφανιστεί κατά τη λήψη στατικών εικόνων, την εγγραφή ταινίας ή την προβολή/αναπαραγωγή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προβολής. Εάν η ένδειξη δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο INFO πολλές φορές για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερών πληροφοριών.