Κατάσταση ειδικών σκηνών

Η μηχανή θα επιλέξει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις όταν επιλέγετε μια κατάσταση λήψης για το θέμα ή τη σκηνή σας.

* Το Σκηνή σημαίνει «Special Scene» (Ειδική σκηνή).

  1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση .

  2. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

  3. Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

    • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας ή τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Σημείωση

  • Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση λήψης στην επιλογή [: Κατάσταση λήψης].
  • Όταν η επιλογή [Ρυθμίσεις επιπέδου προβολής: Οδηγός καταστάσεων] είναι ρυθμισμένη σε [Απενεργοποίηση], μετά το βήμα 1, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Γρήγορου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας ή τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

Διαθέσιμες καταστάσεις λήψης σε κατάσταση SCN

Κατάσταση λήψης
Πορτραίτο Τρόφιμα
Τοπίο Νυχτερινό Πορτραίτο
Σπορ Νυχτ. Σκηνή Χωρίς Τρίπoδο
Μετατόπιση Έλεγχ Οπίσθιου Φωτ HDR
Κοντινή Λήψη Κατάσταση σίγασης