Χώρος χρωμάτων

Το εύρος των χρωμάτων που μπορούν να αναπαραχθούν ονομάζεται «χώρος χρωμάτων». Για τυπική λήψη, συνιστάται ο χώρος χρωμάτων sRGB.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Χώρος χρωμάτων].

  2. Επιλέξτε χώρο χρωμάτων.

Adobe RGB

Αυτός ο χώρος χρωμάτων χρησιμοποιείται κυρίως για εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν σε εμπορικές εκτυπώσεις και άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Συνιστάται κατά τη χρήση εξοπλισμού, όπως οθόνες συμβατές με Adobe RGB ή συμβατούς εκτυπωτές DCF 2.0 (Exif 2.21 ή νεότερη έκδοση).

Σημείωση

  • Τα ονόματα αρχείων των στατικών εικόνων που λαμβάνονται στον χώρο χρωμάτων Adobe RGB ξεκινούν με «_».
  • Δεν προστίθεται το προφίλ ICC. Για πληροφορίες σχετικά με το προφίλ ICC, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).
  • Στη Βασική ζώνη, το στοιχείο [sRGB] ρυθμίζεται αυτόματα.