Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

Μπορείτε να μειώσετε τους υπερεκτεθειμένους, ψαλιδισμένους φωτεινούς τόνους.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων].

  2. Ορίστε μια επιλογή.

    • [Ενεργ.]: Βελτιώνει τη διαβάθμιση των φωτεινών τόνων. Οι διαβαθμίσεις ανάμεσα στα γκρι και τους φωτεινούς τόνους γίνονται πιο ομαλές.
    • [Ενίσχυση]: Μειώνει περισσότερο τους υπερεκτεθειμένους φωτεινούς τόνους σε σχέση με την επιλογή [Ενεργ.] σε ορισμένες συνθήκες λήψης.

Προσοχή

  • Ο θόρυβος μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς.
  • Το διαθέσιμο εύρος ISO ξεκινά από την τιμή ISO 200. Δεν μπορείτε να ορίσετε εκτεταμένη ταχύτητα ISO.
  • Η επιλογή [Ενίσχυση] δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή ταινιών.
  • Με την επιλογή [Ενίσχυση], τα αποτελέσματα σε ορισμένες σκηνές μπορεί να μην είναι τα αναμενόμενα.